Sist oppdatert: 11.01.2010 20:16

Skyssopplegg ved ungdomstrinn på SAUS

ARNE HEIMESTØL
 

Dersom kommunestyret opprettholder vedtaket om å legge ned ungdomstrinnet ved Hedalen barne- og ungdomsskole, vil de elevene som skal gå på SAUS, måtte kjøre buss til skolen. I denne artikkelen forsøker vi å vise hvordan rådmannens og kommunestyrets skyssopplegg vil fungere i praksis.
 
I høringsutkastet er ikke skyssopplegget konkretisert. Dette er bakgrunnen for denne artikkelen. Leserne må gjerne komme med reaksjoner på e-post eller på forumet. Skulle vi ha gjort noe feil, vil artikkelen bli oppdatert før vi gjennom eksempler vil synliggjøre elevers reisetid – inklusiv gåtid og ventetid på skolen.

Søbekkseter hører med til skolekretsen. Per i dag er det fastboende der, men ingen barnefamilier.

Alternativ 1:
Kommunestyret legger opp til at det skal være direktebuss fra Hedalen til SAUS. I tillegg blir det trolig satt opp drosje som henter elever i Vestbygda. Ungdomstrinnet på SAUS starter undervisninga kl. 08.30. Vi legger til grunn at elevene skal være framme på skolen til undervisninga starter. Dette betyr at ruteopplegget må ta hensyn til at en enkelte dager må bruke kjettinger, og påmontering og avmontering av kjettinger vil ta ca. 15 minutter. Skolebussen fra Begnadalen skal være framme 08.20, og vi legger opp til at hedalsbussen skal der til samme tid.

Tabellene nedenfor viser avgangstidspunkt. Siste kolonne viser ankomst. Direktebuss vil da kunne ha følgende ruter:

Fra Åsli
 
Søbekkseter Åsli Kirka Hedalen barneskole Bagn
0655 0705 0715 0725 0820

Vi har valgt skolen som sted for bussbytte, og ser dette som den mest sannsynlige løsningen. Den finnes ingen busslommer i bygda.

Enkelte dager vil føret gjøre at bussen bruker mer tid. Derfor er det fornuftig at en normalt skal være ved busslomma på SAUS 10 minutter før skolestart.

I praksis vil dette også bety at elever sør for krysset, må følge Åsli-bussen til skolen og gå på direktebussen der.

Fra Storrustemoen
 
Storrustemoen Hallom Hedalen barneskole Bagn
0700 0715 0725 0820

I Hedalen er det to busser. Bussen fra Åsli fortsetter ruta til Nes. Her kjører den skoleelever før den returnerer til Hedalen for å ta ordinær skolerute for barnetrinnselever.

Bussen som kommer sørfra, rekker ikke å kjøre rute fra Åsli til Nes. Her må det være en tredje buss, og denne skal kjøre samme rute som i dag; altså fra Åsli til skolen og videre til Nes, slik at den kan korrespondere med Valdresekspressen.

Direktebuss fra Bagn til Hedalen

Kommunestyret forutsetter at det skal være direktebuss fra Bagn til Hedalen. Planen er trolig å få felles skyssopplegg fra Hedalen barneskole. Her kommer mulig ruteoppsett:
 
Bagn Hedalen barneskole Hallom Storrustemoen
1410 1510 1525 1545

Så tidlig bussavgang forutsetter at siste time på SAUS avsluttes tidligere enn nå.

Dersom det skal være direktetransport til Vestbygda, vil både ungdomstrinnseelver og barnetrinnseelever kunne delta i dette skyssopplegget.

Sørgående buss er rutebuss som skal til Nes. Denne bussen skal også rekke Valdresekspressen som går til Oslo 1602. Busse skal være på Nes 1545 for å hente post som skal sendes med Valdresekspressen.
 
Bagn Hedalen barneskole Kirka Åsli Søbekkseter
1410 1510 1520 1530 1540

I tillegg kan det nevnes at Hedalen barneskole ikke vil ha SFO. Hvem skal ha tilsyn med barna etter skoleslutt som er kl. 14.40?

Alternativ 2:
Rådmannes utredning viser til hvordan Oppland fylkeskommune ser for seg skyssopplegget.

På dette punktet er artikkelen oppdatert i tråd med innspill fra rådmann Erland Odden. I e-post skriver han følgende: 

Du skriver i "Alternativ 2" at "Rådmannen mener....".  Strengt tatt har ikke jeg sagt hva jeg mener i utredningen - her er det gjengitt det opplegget Oppland fylkeskommune ser for seg for skyssen.  Det er neppe særlig interessant hva jeg måtte mene om dette, enten velger man å følge det opplegget som Oppland fylkeskommune med sin ekspertise anbefaler - eller så bestemmer man seg for et annet opplegg man synes er bedre.  Jeg forholder meg til det som blir bestemt.

 

Erland

Her skal det være direktebuss fra Hedalen til Bagn. Det er heller ikke lagt opp til inntransport fra Vestbygda. Vi har laget et ruteopplegg basert på demonstrasjonsturen i november, tid til montering (ikke avmontering) av kjettinger, omstigning på Tollefsrud og dagens rute fra Tollefsrud til Bagn.

Søbekkseter Åsli Kirka Skolen Tollefsrud Bagn
0645 0655 0705 0715 0750 0820
 
Storrustemoen Hallom Vestbygda Skolen Tollefsrud Bagn
0640 0655 0700 0715 0750 0820

Returrutene kan bli slik:

(Bussen som skal over åsen, står klar – evt. med kjettinger på.)

Bagn Tollefsrud Hedalen barneskole Vestbygda Storrustemoen
1410 1445 1510 1525 1545
 
Bagn Tollefsrud Hedalen barneskole Kirka Asli Søbekkseter
1410 1445 1510 1520 1530 1540

I høringsutkastet kan vi ser at direktebuss vil koste 750 000 kroner ekstra. Rådmannen opplyser at utgifter til inntransport fra Vestbygda er inkludert i dette beløpet.
I samme dokument leser vi at en kan klare seg to busser (eksisterende vognmateriell) i Hedalen. Vi mener at det må være tre busser dersom en skal ha direktetransport. Spørsmålet er også om en ikke må ha det i alternativ 2 også.

E-post fra rådmannen 8.1.
 

Kommunestyret vedtok ikke noe om skyss i sitt møte 17/12.  Dermed er det vedtaket fra 24/9 som sier noe om dette.  Jeg har ikke "kvalitetssikret" din artikkel i forhold til dette.  Når det gjelder antall busser så har jeg forstått det slik på Oppland fylkeskommune at det må settes inn en ekstra buss fra Hedalen dersom det skal være direktetransport, og denne vil koste anslagsvis kr. 750.000.  Vi har forutsatt at de tallene vi har fått fra Oppland fylkeskommune innbefatter også Vestbygda, men dette sjekkes for sikkerhets skyld.  Det er ikke knyttet kommunale skyssutgifter til SFO. Jeg forutsetter at det skyssopplegget Oppland fylkeskommune utarbeider sikrer at elevene normalt kommer fram i riktig tid både sommer og vinter.

Hedalsfjella hører med til skolekretsen. Skal det kunne bo barnefamilier på Søbekkseter i framtida?