Sist oppdatert: 18.07.2010 20:01

Høyre svarer

 

Hedalen.no har utfordret de politiske partiene/listene i Sør-Aurdal til å svare på en rekke spørsmål. Høyre er først ute med sitt svar.

 

Hvor mange medlemmer har lokalpartiet? Hvordan har utviklingen i medlemstall vært de siste årene?
Svar: Uten å gå inn på det eksakte antallet, så er det utvilsomt plass til flere medlemmer i politikken generelt, og selvsagt også i Sør-Aurdal Høyre. På landsbasis er det slik at kun ca. 8 % av landets befolkning er medlem i et politisk parti, og dermed har innflytelse på program og nominasjon. Og det mest betenkelige med denne lave deltakelsen i det politiske arbeidet, det er hva dette egentlig sier om hvor mye vi bryr oss om å hegne om det fantastiske demokratiet vi i Norge har. Men, demokratiet har ikke kommet av seg selv her i Norge heller, og akkurat det faktum at demokratiet på ingen måte kan tas som en selvfølge er det synd vi ikke er mer bevisste på.
Til siste del av spørsmålet: Tja, ”de siste årene” er jo en litt uklar definisjon. Men om vi legger til grunn de tre siste årene, så har medlemstallet (betalende medlemmer) i sum vært rimelig stabilt.

Er partiet fornøyd med den geografiske spredningen av medlemsmassen?
Svar: Vi er veldig fornøyd med de medlemmene vi har. Men, vi ønsker oss flere medlemmer, fra alle deler av kommunen.
 
Vi går mot slutten av denne kommunestyreperioden. Hvilke saker mener partiet/listen at dere har fått gjennomslag for i kommunestyret?
Svar: Vi har 1/25 del av representantene i kommunestyret og ingen fast medlem i formannskapet. Så selv om vi har 3 komitérepresentanter, herunder lederen i utviklingskomiteen, så er det vel kanskje ikke helt riktig å snakke så mye om ”gjennomslag”. Det er vel kanskje mer korrekt å fokusere på at vi gjennom samarbeid (bl.a. godt samarbeid med FrP) og forhåpentligvis velbegrunna innlegg i debatter og forslag har bidratt med å sette ”vår farge” på deler av politikken her i Sør-Aurdal.

I forhold til programmet for denne perioden vil vi trekke frem levende bygder med bl.a. fokus på at en av kommunens viktige oppgaver er å legge til rette for et verdiskapende næringsliv med arbeidsplasser. Når Norge sin tid som oljenasjon i nær fremtid er på hell, så er det avgjørende viktig med verdiskapning utenom oljenæringen for å opprettholde velferdssamfunnet vårt. Her i Sør-Aurdal er det bl.a. viktig gjennom nærhet til offentlige tilbud, å gjøre det attraktivt å bo, slik at næringslivet kan rekruttere arbeidskraft, og gjennom tilbud om arbeidsplasser bidra til bosetting i området.

Når vi i dette svaret fokuserer på næringslivet (vi kunne også sagt mye om viktigheten av gode offentlige arbeidsplasser i et område), så er det fordi det er næringslivet som danner grunnlaget for skatteinngangen som igjen finansierer de offentlige tilbudene. Sør-Aurdal Høyer tror at et område i fremtiden i noe grad må finansiere offentlige tilbud gjennom skatteinngangen fra det lokale næringslivet.

Vi mener også at den prosessen kommunen har vært gjennom de siste årene, har gått i retning av flere av våre programpunkter, slik som bedre tilpasset omsorgstilbud gjennom at vi nå tar i bruk mer av omsorgstrappa. Og også ved en reduksjon i antall ledere slik at de som er ledere i større grad får mulighet til å utvikle seg som nettopp det. Vi er også fornøyd med at det ikke bare har vært fokusert på samarbeid med andre Valdres-kommuner, men også med Ringerike kommune, i forhold til å gi innbyggerne et tilbud så nære som mulig.
Ellers fokuserte vi i valgkampen på å få innført vegadresser her i kommunen da dette er et viktig bidrag for at trygghet for innbyggerne, ved at uttrykningskjøretøy raskere finner frem til de som trenger hjelp. Vi er derfor godt fornøyd med vedtaket kommunestyret har gjort om innføring av vegadressering her i kommunen.

Hvilke punkter i partiprogrammet har dere ikke prioritert, eller ikke nådd fram med?
Som nevnt så har vi en representasjon som gjør det er mye vi ikke når frem med. Noen konkrete ting er; naturfagrom ved SAUS, legevaktsamarbeide med Ringerike og at kommunale investeringsprosjekter av en viss størrelse skal kvalitetssjekkes av andre som har erfaring fra tilsvarende prosjekter. Vi er enige i at kommunen må gå med et visst overskudd, men har ment vi burde legge oss på et litt mindre overskudd til fordel for å satse mer på innholdet i skolen.
 
Hvilke saker ønsker dere å prioritere i siste del av perioden?
Vi vil selvsagt fortsette å jobbe ut fra vårt program og intensjonen bak de forskjellige vinklingene i dette.
 
Når starter partiet nominasjonsprosessen?
Ingen kommentar.

Er partiet fornøyd med rekrutteringen av politisk interesserte som ønsker å ta verv?
Se svaret på første spørsmålet.
 
Hvordan vil dere gjennomføre programarbeid og nominasjonsprosess?
Ingen kommentar.
 
Hva mener partiet kan gjøres for å styrke samarbeidet mellom bygdene i kommunen?
Det Sør-Aurdal Høyre i neste periode ønsker å oppnå og hvordan vi mener dette kan oppnås, det tilhører programarbeidet.
I forhold til programmet vi har for den inneværende perioden, mener vi dette er et godt program i forhold til både den enkelte bygd, de forskjellige deler av kommunen og kommunen som helhet.

Partiet får, som alle lister i Sør-Aurdal, anledning til å begrunne hvorfor velgerne ved kommende valg bør støtte nettopp denne listen/dette partiet.  Dere har inntil 50 ord. Ordet er fritt!
Dette spørsmålet er et forsøk på å forskuttere den demokratiske prosessen innad i et parti, i forhold til å utforme programmet for neste periode.
 
Generelt vil vi likevel si at meningsmålingene for tiden viser at stadig flere ser at Høyre har en god politikk i forhold til å møte utfordringene vi står ovenfor både lokalt, regionalt og nasjonalt fremover. Høyre ønsker frihet og mangfold, men er også opptatt av ansvaret som følger med dette.