Sist oppdatert: 22.07.2010 21:22

Senterpartiet svarer

  Hedalen.no har utfordret de politiske partiene/listene i Sør-Aurdal til å svare på en rekke spørsmål. Her kommer svaret lokallagsleder Ole Bjarne Strømmen har gitt på vegne av Senterpartiet.

 

  1. Hvor mange medlemmer har lokalpartiet? Hvordan har utviklingen i medlemstall vært de siste årene?

84 medlemmer. Mange nye medlemmer. 100 medlemmer bør være mulig i løpet av 2010 og 2011.

 

  1. Er partiet fornøyd med den geografiske spredningen av medlemsmassen?

Ja, men det kunne vært ønskelig med noen flere medlemmer på Leirskogen, Reinli og Begnadalen. Det kan være viktig med god geografisk spredning av medlemsmassen blant annet for å få best mulig informasjon og synspunkter på hvordan våre offentlige tjenester fungerer.

 

  1. Vi går mot slutten av denne kommunestyreperioden. Hvilke saker mener partiet/listen at dere har fått gjennomslag for i kommunestyret?

Det er litt tidlig med oppstart av valgkamp, og mer detaljert oppsummering vil bli behandlet av programkomiteen og styret i den videre prosessen, men veisaker og særlig E-16 har vi gjort mye for. Kommune økonomien er også en sak som det har vært jobbet mye med for å nevne noe.

 

  1. Hvilke punkter i partiprogrammet har dere ikke prioritert, eller ikke nådd fram med?

Landbruk og bosetting, men dette er en vanskelig sak som fortjener mer oppmerksomhet fremover og inn i neste periode.

 

  1. Hvilke saker ønsker dere å prioritere i siste del av perioden?

Forsatt stort fokus på kommuneøkonomien er jobb nr. 1. Uten videre positiv utvikling i økonomien vil få konsekvenser for kommunens evne til å yte tjenester til befolkningen.

Landbruk/  bosetting og veisaker bør få ekstra oppmerksomhet.

 

  1. Når starter partiet nominasjonsprosessen?

Vi starter prosessen i oktober med medlemsmøte der komiteen som skal jobbe med nominasjonen blir valgt.

 

  1. Er partiet fornøyd med rekrutteringen av politisk interesserte som ønsker å ta verv?

Den nominasjonsprosessen vi skal gjennomføre vil gi svar på om mange medlemmer som ønsker å ta verv. Jeg tror ikke det blir vanskelig å få folk til å stille på listen.

 

  1. Hvordan vil dere gjennomføre programarbeid og nominasjonsprosess?

På ordinær måte ved at det velges egen nominasjons komité som jobber frem forslag som behandles i styret og medlemsmøter.

 

  1. Hva mener partiet kan gjøres for å styrke samarbeidet mellom bygdene i kommunen?

Helhetlig tenking til det beste for hele kommunen. Det er viktig at befolkningen, politikerne og administrasjonen har helhetlig og langsiktig tenking slik at vi kan få best mulig tjenester til befolkningen.

 

  1. Partiet får, som alle lister i Sør-Aurdal, anledning til å begrunne hvorfor velgerne ved kommende valg bør støtte nettopp denne listen/dette partiet.  Dere har inntil 50 ord. Ordet er fritt!

Vi har jo ikke noe ferdig liste eller program ennå. Derfor avstår jeg i respekt for den demokratiske prosessen vi skal i gjennom utover høsten. Ønsker gjerne å komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

 

Med hilsen

Ole Bjarne Strømmen (leder Sør-Aurdal Senterparti)