Sist oppdatert: 11.06.2010 20:06

Harde fronter i kommunestyret

ARNE HEIMESTØL
 
Kommunestyret vedtok torsdag kveld at det skal etableres bemannet bofellesskap på Hedalsheimen bo- og servicesenter. Dette kan først gjennomføres etter at kommunen har gått gjennom brannforskriftene for området.

Arbeiderpartiet hadde bundet sine representanter i saken Kvalitet, struktur og tjenestenivå innen pleie- og omsorgstjenesten, og dramatisk ble det da Emmy Bakkom gikk på talerstolen og varslet at hun ville følge sin egen overbevisning og heller ta oppgjøret i partiet i etterkant.

Brannsikkerhet


Emmy Bakkom (Ap)


Ole Hermann K. Bakken (Ap)

Som i formannskapet ble det satt fokus på brannsikkerhet – og særlig innsatstiden til brannmannskapene. Både Ole Herman K. Bakken, Magne Damslora og Svein Bakke, alle fra Arbeiderpartiet, spurte om sikkerheten ville være god nok for demente beboere ved en eventuell brann på bo- og servicesenteret i Hedalen.
Daglig leder ved Sør-Aurdalsheimen, Eli Enger, sa imidlertid at brannsikkerheten er bedre på Hedalsheimen enn på sykehjemmet i Bagn.
Rådmannen orienterte om det nye høydebassenget som er bygd på eiendommen til Nils Sætrang, og viste også til sprinkleranlegget som nettopp er ferdigstilt på bo- og servicesenteret.

Samtidig påpekte han behovet for å få en full gjennomgang av brannberedskapen for hele Hedalen, og dette behovet vil være der uavhengig av kommunestyrets vedtak i denne saken. Eli Enger minte de folkevalgte om at kommunen mangler det nest øverste trinnet i omsorgstrappen.
– Det er ikke riktig å sende alle demente på sykehjemmet.

Miljøarbeidertjenesten i Hedalen
Når det gjelder PU-boligene i Hedalen, mente Enger at det er altfor drastisk å legge ned begge disse.

 
 
Rådmann Erland Odden

Dette sa flere av talerne seg enige i, og Magne Damslora gjentok ikke forslaget som kun han og Svein Bakke stemte for i formannskapet.

Vedtaket
Med bakgrunn i arbeidsgruppas rapport for kvalitet, struktur og tjenestenivå innen pleie – og omsorgstjenestene gjør kommunestyret følgende vedtak:

 1. Det holdes ledig 8 sykehjemsplasser innen 2015. Bruk av plassene kan skje innenfor de 3 – 4 nevnte alternativene. Ny vurdering i forhold til ytterligere reduksjon gjøres i de årlige rulleringene av økonomiplanen. (Enstemmig vedtatt)
   
 2. Det etableres bemannet bofellesskap for personer med lett til moderat demens på Hedalsheimen bo – og servicesenter, med 5 plasser. Det opprettes 3,5 stillinger ved bofellesskapet, inkl. overføring av ett og et halvt årsverk fra hjemmetjenesten.
  Dette kan først gjennomføres etter at en har gått gjennom brannforskriftene i sin helhet for området. (Vedtatt med 13 mot 9 stemmer)
   
 3. Det bygges opp tilbud om forsterket bolig ved at rekkehuset ombygges. Detaljert tidsplan for gjennomføring av prosjektet legges fram ved behandlingen av økonomiplanen for 2011 – 2014.
  Viser til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og støtter det med et tillegg om at rekkehusene må vurderes mot evt. et nytt bygg på inntil 8 boliger. Det vurderes også om brukerne kan ha egenfinansiering av boligene. (Enstemmig vedtatt)
   
 4. Lokalene etter Bagn barnehage brukes som dagsenter for personer med psykiske lidelser. Nåværende leieavtale for psykiatrisk dagsenter sies opp, og det tas sikte på innflytning i løpet av høsten 2010. Noe oppussing må foretas. Speideren flytter inn igjen i egne lokaler. (Enstemmig vedtatt)
   
 5. Administrasjonen gjør en bredere vurdering av kommunens behov for kommunale gjennomgangsboliger. Dette for nærmere å vurdere kommunens behov for boliger til ansatte, flyktninger/innvandrere og vanskeligstilte. (Enstemmig vedtatt)
   
 6. Økonomiske konsekvenser av vedtaket bearbeides og spesifiseres nærmere i behandling av budsjett og økonomiplan. (Enstemmig vedtatt)