Sist oppdatert: 28.06.2010 05:33

Positivt møte med kommunen

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HEDALEN SKOLES VENNER
  Foreningen Hedalen Skoles Venner er i gang med sitt arbeid, og 22. juni hadde vi møte med varaordfører Svein Bakke og plansjef Svein Granli. Foreningens engasjement ble tatt godt i mot.

Formålet med vennelaget er å arbeide for opprettholdelse av et fullverdig skoletilbud for hele grunnskolen i Hedalen, om det er i offentlig eller privat regi.

Vennelaget skal arbeide sammen med FAU, skolens ansatte, kommunen, enkeltpersoner, lag og foreninger og næringslivet for å opprettholde og helst forbedre standarden på skolebygg, samfunnsdelen, anlegget rundt skolen samt tilhørende løsøre og driftsmidler.

Befaring
Møtet startet med befaring. Kommunen har et etterslep på 30 millioner kroner på vedlikehold. Hbu er en del av dette bildet. Befaringen viste at det er stort behov for vedlikehold. Foreningen tar ikke mål av seg til å erstatte kommunenes oppgaver, men skal være et supplement og en samarbeidspart i en tid der kommunens økonomi bare dekker en brøkdel av behovene som blir meldt inn.

Flere har ytret bekymring over lekkasjer fra taket på gymnastikksalen. I styret for vennelaget har vi personer med bygningsteknisk kompetanse. Deres vurderinger stemmer godt med det kommunen sier: Vannlekkasjene synes ikke å ha påført takkonstruksjonen alvorlige skader. Årsaken til vanninntrenging ligger trolig i råtne vinduer i toppdelen av gymnastikksalen. Vinduer over ny vegg i gymnastikksalen er også i dårlig forfatning, og også her er det behov for tiltak.

Det er ellers stort behov for utskifting av vinduer i skolebyggets eldste deler. Disse er 42 år gamle. Her kan det være mulig å få statlig støtte gjennom Enova. Dette vil kommunen undersøke.

Videre viste befaring at det er behov for maling av skolen utvendig og flere av rommene inne. Kjøkkenet og musikkrommet peker seg ut som prioriterte oppussingsrom. Slitasjen på disse lokalene er også en konsekvens av sambruk mellom lag, foreninger og skole. Det bakre sceneteppet i gymnastikksalen er morkent og stygt. Ute registerte vi at skog og kratt tar overhånd, spesielt nedenfor skolen - mot idrettsplassen.

Konklusjoner
HSV skal ha sitt neste møte i midten av august. Til da skal vi  ha klart et overslag over hva det vil koste å bytte vinduer/tette lekkasjer på taket i gymnastikksalen. I dette møtet skal vi også prioritere nye tiltak og drøfte finansiering av disse.

Tre tiltak er allerede planlagt høsten 2010:

  1. Maling av den delen av skolen som vender ut mot skoleplassen.
  2. Bytte sceneteppe i gymnastikksalen
  3. Rydde skog og kratt på nedsida av skolen

Organisering
Det vil bli arrangert en rekke dugnader. Disse skal organiseres godt, og hvert tiltak skal ha en prosjektleder. Vi satser på å engasjere hele lokalsamfunnet i arbeidet som i alle fall vil strekke seg over fem år.

Økonomi
Vennelaget skal samarbeide med kommunen om finansiering av tiltakene vi setter i verk. Vi trenger likevel egne midler. God økonomi og flittige hender vil være suksesskriterier i årene som kommer.

Ønsker du å støtte venneforeningens arbeid økonomisk, kan du gjøre det ved  å  bruke kontonummeret
6185 05 29832.

  • Se foreningens hjemmeside her.