Sist oppdatert: 04.06.2010 06:35

Snart en frisk kommune

ARNE HEIMESTØL
  Driftstilpasningsprosessen Sør-Aurdal kommune har gjennomført, har vært krevende, men nå begynner vi å se resultater. Dessuten er Sør-Aurdal én av vinnerkommunene etter at reglene for statlige overføringer ble justert i vår. Kommuneøkonomien er på bedringens vei.

Fra minus til pluss
Ordfører Kåre Helland kan koste på seg et forsiktig bartesmil. I 2008 var underskuddet i kommunen 12,3 millioner kroner. Året 2009 gikk med 3,1 millioner i pluss. I tillegg betalte en ned underskuddet på 3,8 millioner kroner fra 2007.


Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter

– Nå har vi håp om å kunne dekke inn hele underskuddet fra 2008 i inneværende år. Gjør vi det, unngår vi Robæk-lista og omdømmetap.
Formannskapet begynte på denne jobben i sitt siste møte. Der vedtok en at hele overskuddet fra fjoråret skal gå med til å dekke deler av 2008-underskuddet. Tidligere har kommunestyret vedtatt at 4 millioner kroner skal settes av i inneværende års budsjett. – Da mangler vi 5-6 millioner. Hvor skal du hente disse? lurer vi barteløse.

Mindre gjeld
– Vi får låne og bruke fondsrester til nødvendige investeringer i år, så får vi se om vi kan komme i mål. Lånegjelda er ikke så tyngende som den har vært tidligere. Nå er vi faktisk 4. best i Oppland. Det bør ikke føre til ny lånefest, for det kan lede oss ut i nytt uføre, advarer ordfører Helland.


Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene (Kostra)

Litt igjen
Også rådmannen våger å være forsiktig optimist. – Som del av driftstilpasningsprosessen er det gjennomført omstillinger med ca. 3,5 mill. som resultat i 2009. Det er budsjettert med omstillinger verdt ca. 4,9 mill. i 2010. Hvis vi holder budsjettet for 2010, og også greier ytterligere omstilling med 5,5 mill. kr. i 2011, slik det ligger inne som forutsetning i økonomiplanen, vil vi ved utgangen av 2011 ligge ca. 2,7 mill. bak målsettingen i driftstilpasningsprosessen.

Rådmannen mener vi likevel har et stykke igjen før vi kan friskmelde kommuneøkonomien. Underskuddet fra tidligere år må dekkes opp, og disposisjonsfondet må bygges opp igjen. – Det bør som et absolutt minimum ligge på 20 millioner kroner.

Gamle synder og nye utfordringer
Utfordringer vil kommunen ha i årene som kommer. Vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg er stipulert til 30 millioner kroner, og både i skolene og pleie- og omsorg meldes det om ressursknapphet.

– Når det gjelder vedlikehold, håper jeg at vi skal få ut offentlige tilskudd til opprusting av skoler. Tilskudd fra Enova kan komme opp i 40 % av totalkostnadene hvis en skal bytte dører og vinduer eller gjennomføre andre ENØK-tiltak, forteller ordføreren.

Eiendomsskatt?
Spørsmålet om eiendomsskatt kommer ikke opp i kommunestyremøtet 10. juni. – Først må vi komme litt lenger i driftstilpasningsprosessen. – Skal vi innføre eiendomsskatt, må den gjelde for hytteeiere også. Jeg mener at deler av den må kunne brukes til tjenestetilbud gjestene våre er opptatt av – for eksempel løyper i fjellene våre.