Sist oppdatert: 28.05.2010 07:09

Samlokalisering av miljøarbeidertjenesten

ARNE HEIMESTØL
  Én av de to boligene miljøarbeidertjenesten benytter i Hedalen, kan bli lagt ned. Noe av bakgrunnen er endrede behov, og at et slikt tiltak kan bety økonomisk innsparing ved en større samlokalisering av boliger i Bagn. Magne Damslora (Ap) foreslo i siste formannskapsmøte at både Hellerud og Furuly legges ned, men fikk bare støtte fra Svein Bakke (Ap) for dette.
 

Arbeidsgruppa som ble nedsatt av formannskapet før jul i 2009, fikk i tillegg til alternative løsninger til bemannede bofellesskap for demente, et mandat som innebar utredning av muligheten for samlokalisering av boligene for utviklingshemmede og å finne løsninger til fem ny brukere innen 2013.

 

Sør-Aurdal kommune har mange personer med utviklingshemming i forhold til folketallet, og miljøarbeidertjenesten bemanner i dag fem boliger. Mange av brukerne har behov mye ressurser, og dagens løsning krever omfattende hjelp på mange steder. Det gjør det vanskelig, både å rekruttere, og å bygge opp gode nok fagmiljøer.

 

Fire av arbeidsgruppas anbefalinger dreier seg om samlokalisering av omsorgsboliger for personer med utviklingshemming. Disse er oppsummert i rådmannens forslag til vedtak i punkt 3: ”Det bygges opp tilbud om forsterket bolig ved at rekkehuset ombygges. Detaljert tidsplan for gjennomføring av prosjektet legges fram ved behandling av økonomiplanene for 2011 – 2014.”

 

Arbeidsgruppa har derfor konkludert med at ombygging av det kommunale rekkehuset på Bagn til sju leiligheter og en personalbase, vil kunne gi brukerne bedre tilrettelagte boliger, bedre fagmiljø og gjennom dette bedre tjenester.
 

Arbeidsgruppa har vurdert at til tross for belastningen det vil være for den enkelte å flytte, vil det om en skal utnytte ressurser og personell bedre, bety at noen må flytte fra sin nåværende bolig. Rekkehuset vil gi en løsning hvor personellet som ivaretar brukere som krever store ressurser, også kan gi bistand til de med lettere funksjonshemming. Gruppa har også vektlagt at spesielt for de yngre, er det viktig med en sentral beliggenhet med tanke på nærhet til skole og fritidsaktivitet. Arbeidsgruppa mener rekkehuset vil gi en fleksibel og faglig god løsning.
 

Det foreslås altså at Rekkehuset, kommunal bolig ved kirka, bygges om til 8 mindre leiligheter. Ved samlokalisering kan bemanningen etter hvert reduseres til 5 på dag, 5 på kveld, 1 våken og 1 hvilende nattevakt. En slik besparing vil tilsvare 4.06 årsverk, og vil utgjøre omlag kr. 1 762.000.

 

Rekkehuset vil kreve en ombygningskostnad på inntil kr. 5 mill. Det er tenkt en finansiering ved salg av kommunal boligmasse, samt at det er mulig å søke Husebanken om investeringstilskudd tilsvarende kr. 400.000 pr. boenhet.

Behandling i formannskapet

Magne Damslora (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:

Boligene til miljøarbeidertjenesten samles i Bagn. Boligene Furuly og Hellerud i Hedalen selges. Det bygges opp tilbud om forsterket bolig ved at rekkehuset ombygges. Detaljert tidsplan for gjennomføring av prosjektet legges fram ved
behandlingen av økonomiplanen for 2011–2014.

Dette forslaget ble støttet av Svein Bakke og Magne Damslora, men falt med 2 mot 5 stemmer.

Følgende forslag til vedtak fra ordfører Kåre Helland (Sp) fikk deretter enstemmig tilslutning:

Viser til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og støtter det med et tillegg om at rekkehusene må vurderes mot evt. et nytt bygg på inntil 8 boliger. Det vurderes også om brukerne kan ha egenfinansiering av boligene.

Saken kommer opp i kommunestyret 10. juni. Les hele saken her.

Reaksjon fra pårørende og hjelpeverge
Vi har spurt hvilke tanker Anne Hilde Øigarden, hjelpeverge og pårørende for én av beboerne på Hellerud, gjør seg dersom begge boligene i Hedalen legges ned.

– En flytting fra Hellerud vil for denne bruker med sitt sammensatte handicap innebære en langvarig sterk forvirring, en forventa økt utagering og et stort tilbakesteg i en velfungerende hverdag. Det er uansvarlig av kommunen å påføre denne bruker en slik belastning. Det synes også uforsvarlig av kommunen å påføre hjelpeapparatet rundt henne den store merbelastning det ville måtte innebære å flytte henne ut av sine lenge tilkjempa fysiske rutiner.

Brukeren har i sitt nesten 60 årige liv gjennomlevd fire flyttinger og to PVHU reformer. Etter ei ungdomstid på en av landets store sentraliserte institusjoner flyttet hun til en gruppebolig og et arbeidsted bygd for regionenen Valdres og Land. Etter vel 10 år der kom den neste reformen som skulle tilbakeføre psykiske utgviklingshemma til sine heimkommuner og oppvesktmiljø. Kommunen valgte da å bygge både i Hedalen og på Bagn. Ved siste flytting, nå 18 år tilbake, erfarte vi at det tok svært lang tid før denne bruker fant seg til rette og fysisk klarte å forholde seg til nye omgivelser. Med høyere alder og nå godt innarbeidda hverdagsrutiner, forventes en desto lengre overgangsfase til nytt bosted, om det i det hele er mulig å tenke seg at denne brukeren kan falle til ro i andre omgivelser.