Sist oppdatert: 04.05.2010 04:58

Poliklinikken i Fekjær fyller fem år

 
 

Torsdag 29. april markerte poliklinikken i Fekjær sine fem første år. Vi har fått lov til å gjengi jubileumsheftet poliklinikken har laget i forbindelse med milepælen.

 

Forord
Fem år kan synes kort tid. Poliklinikken er jo bare i den ”spede barndommen”. Fekjær psykiatriske senter har i 2010 eksistert i nærmere 40 år, og det representerer en tyngde at institusjonen har hatt et behandlingstilbud som har overlevd alle ytre forandringer, og samtidig har greid å omstille seg i forhold til nye krav og være i forkant av utviklingen mht hva som vektlegges i moderne behandling. Døgnenheten er utgangspunktet for poliklinikken, og dens historie er dermed en del av poliklinikkens historie.

Når vi likevel ønsker å markere poliklinikkens unge alder, så skyldes det at vi opplever det har skjedd mye i løpet av denne fem-års perioden som har gått. Det er ikke tiden i seg selv vi feirer, men tidens innhold. Derfor dette jubileumsheftet.

Vi vil rette en spesiell takk til de som benytter seg av tilbudet ved poliklinikken. Vi vil også takke samarbeidspartnere - både internt og eksternt, samt ansatte både før og nå for et godt samarbeid.

Hilsen oss i poliklinikken
 

 

Historikk
Poliklinikken er en poliklinisk avdeling under Fekjær psykiatriske senter i Hedalen. Fekjær er privateid, men har siden 2004 hatt avtale med Sykehuset Innlandet HF og er organisert under Divisjon for Psykiatri, avdeling for psykosebehandling og rehabilitering. Fekjær hadde før dette driftsavtale med fylkeskommunen helt fra etableringen som psykiatrisk sykehjem i 1971. Det psykiatriske senteret er bygget på og rundt gården Fekjær, og Elling Fekjær står som eier og daglig leder.

Forskningsundersøkelse
Fekjær Psykiatriske Senter engasjerte i 2002 Høgskolen i Gjøvik for å gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse som bl.a. omfattet hvordan livskvaliteten hos utskrevne pasienter var, og hvordan disse opplevde nytten av behandlingen på Fekjær (Juvkam, 2004 og 2006). Resultatene fra første del av undersøkelsen ga grunnlag for å si at behandlingstilbudet ved Fekjær hadde hatt vesentlig betydning. I følge pasientene hadde det bidratt til en bedre livssituasjon for et flertall av de som deltok i undersøkelsen. Forskningen viste at mange opplevde overgangen mellom innleggelse og utskrivelse som stor. Flere hadde savnet et bedre tilbud om oppfølging. De etterspurte alt fra å få en telefon fra institusjonen om hvordan hun el. han hadde det, til ønske om å ha et tilbud om å komme tilbake til et kortere opphold. Det fremkom også et klart ønske om kontinuitet i behandlingen. Undersøkelsen viste videre at pasientene ønsket mer individuell tilnærming i behandlingsopplegget.
Fekjær tok tilbakemeldingen fra brukerundersøkelsen på alvor og så det som en utfordring å imøtekomme denne etterspørselen.
 

Opprettelse av poliklinikken
Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) muliggjorde at Fekjær ultimo 2004 opprettet en poliklinikkfilial. Ett av hovedmålene i denne planen var å etablere aktive behandlingsenheter i lokalsamfunnet. En kunne dermed imøtekomme noen av ønskene som kom frem i brukerundersøkelsen.

Poliklinikken ligger 1 km fra døgnenheten ved hovedveien som går gjennom Hedalen. Lokalitetene har tidligere vært et vanlig bolighus og har beholdt preget fra den tid. Den er pusset opp i samme stil som da det var bebodd på 50-tallet.

Personalgruppen i poliklinikken består i dag av psykiatrisk sykepleier, klinisk sosionom, psykolog og kontormedarbeider. Alle jobber 10-20 prosent av stillingen sin ved døgnavdelingen. Poliklinikken har for tiden samme psykiater/overlege som døgnavdelingen. Til å begynne med hadde poliklinikken egen psykiater, men etter at denne sluttet etter knapt ett år, er det psykologen som har stått som daglig leder.
 

Behandlingstilbudet
Både i St. melding 25 ((1996-97):”Åpenhet og helhet” (den såkalte Psykiatrimeldingen) og i Samhandlingsreformen (2008-2009) blir det fremhevet at man trenger flere helhetlige og sammenhengende tjenester. Viktigheten av kontinuitet i behandlingsforløpet og samhandling på tvers av nivåer er blitt påpekt. Ved at man har en poliklinikk i tilknytning til døgnavdelingen på Fekjær, har vi fått tilbakemelding fra flere utskrevne pasienter om at poliklinikken oppleves som selve hjørnestenen i behandlingen etter utskrivelse, nettopp fordi de er blitt fulgt opp på tvers av nivåer og instanser. Hvor lenge de følges opp etter utskrivelse er individuelt.

Mens pasientene er innlagt på døgnavdelingen, blir de som ønsker og vurdert å ha nytte av det, tilbudt individualsamtaler i poliklinikken. Etter utskriving følges de opp gjennom ansvarsgruppemøter og behandlingssamtaler eller jevnlig telefonisk kontakt. Andre fortsetter også i grupper de startet i ved poliklinikken, mens de var innlagt. På denne måten bidrar poliklinikken til kontinuitet i behandlingsforløpet og tilfredsstiller noe av det som er blitt etterspurt av pasientene.

Det spesielle ved etableringen av poliklinikken, er at man har tatt utgangspunkt i en brukerundersøkelse, lokale behov og tilgjengelige fasiliteter. Man har således bygd opp en poliklinikk ”nedenfra,” og ikke ut fra nasjonale føringer og modeller. På denne måten har vi kunnet skreddersy tilbudet i forhold til de lokale særtrekkene, (både organisatorisk, geografisk og kulturelt) og til den enkelte pasients behov og ønsker. Vi legger stor vekt på individuell tilnærming i behandlingen.

Tidligere innlagte pasienter utgjorde i 2009 ca. 25% av de som går i behandling. Ellers benytter innbyggere fra både egen kommune og nabokommuner seg av vårt tilbud. Fra en mottar henvisning til pasienten får tilbud om time, går det gjennomsnittlig 2-3 uker. Til nå har poliklinikken ikke operert med ventelister.

En fordel med at poliklinikken ligger under en allerede eksisterende institusjon, er at man jobber sammen med en større gruppe fagpersoner. Med det får man et bredere fagmiljø rundt seg. I utkantkommuner kan utfordringen være at fagmiljøene blir små. Ved tilknytning til en eksisterende institusjon blir vi ikke faglig isolert, og sikrer oss et faglig høyt nivå. Dette kan i sin tur bl.a. motvirke turnover og bidra til trivsel og mer smidige behandlingsrelasjoner.

Poliklinikken står overfor mange ulike utfordringer. Ved å holde til usentralt, er bl.a. reisetiden ofte
lang til samarbeidsmøter. Vi fikk derfor egen bil til disposisjon i januar 2007. I skrivende stund installeres det videokonferanseutstyr ved institusjonen som kan brukes til møter med pasientenes hjemkommune.

Behandlingstilbudet ved poliklinikken er på ingen måte ”satt”, men er under stadig utvikling, bla. ved opprettelse av ambulantvirksomhet. Vi ser mange muligheter for videreutvikling og utvidelse av tilbudet. Dette kan være i forhold til samarbeid med kommunen, ulike typer gruppetilbud, utvikling av nye tjenester m.m.

 

Opprettelse av ambulant virksomhet og Fekjærtunet overgangsboliger
På bakgrunn av forskningsprosjektet ved Fekjær, ble det iverksatt tiltak for ytterligere å styrke viderebehandlingen av noen pasienter ved døgnavdelingen. Dette medførte opprettelse av Fekjærtunet, som pr i dag består av fem leiligheter for fem pasienter. Disse boligene ble påbegynt høsten 2008, og sto innflytningsklare i september 2009.

Intensjonen med overgangsboligene er å gjøre overgangen fra å være i en beskyttet døgnbehandlingsenhet - til å integrere seg i hjemkommunen lettere. Målet er å forebygge tilbakefall,bidra til større selvstendighet og økt livskvalitet for den enkelte bruker.
For å bo i boligene må brukerne være utskrevet fra Fekjær døgnenhet. Den ambulante virksomheten som betjener disse boligene, er derfor en del av poliklinikken.

I samarbeid med Sør-Aurdal kommune tilbys beboerne støttekontakt og boveileder. For de det er aktuelt for, tilbys de også deltagelse i et NAV-støttet prosjekt ”Mestringsveier til arbeid.” Det nære samarbeidet mellom de forskjellige nivåene, er i samsvar med intensjonen i ”Samhandlingsreformen.”

For å få nok kontorer og plass til den ambulante virksomheten, ble det i januar 2009 ferdigstilt kontorlokale i egen bygning ved siden av poliklinikken.


Andre faglige aktiviteter
Fra høsten 2005 har poliklinikken utarbeidet egne virksomhetsplaner, som halvårlig er blitt revurdert og evaluert. Vi har også utarbeidet en egen visjon: ”Tilgjengelighet og kvalitet på tjenesten.” Dette er noe vi forsøker å ha med oss i den daglige driften.

I september 2006 inviterte vi lokalbefolkning og andre interesserte til ”åpen dag” med foredraget ”Å leve i og gjennom sorg”. Dette for å gjøre tilbudet bedre kjent for nærområdet. Det kom en del folk fra bygda, men også fagpersoner utenfra.
I løpet av tiden poliklinikken har eksistert, er det blitt skrevet to spesialistoppgaver tilknyttet poliklinikken. Den ene er skrevet innenfor spesialiteten klinisk voksenpsykologi, ”Refleksjoner over en poliklinisk praksis i forhold til lavterskelkriterier” av psykolog Gunhild Haug Blakstvedt. Den andre spesialistoppgaven ”Hvordan kan man fra spesialisthelsetjenesten bidra til et samarbeid med kommunen som skaper trygghet for klient”, blir nå skrevet innenfor spesialiseringen til psykiatrisk sykepleier, av sykepleier Kjersti Grytnes Jordet.

Hilsen fra bruker
”Noen ganger ser man ikke skogen for bare trær. Jeg har gått mye i skogen de senere årene og trodde jeg trygt og hjemmevant kunne forstå og forklare det jeg så, og således handle hensiktsmessig og innsiktsfullt overfor de veivalg skogsstiene fordret jeg skulle ta.
Denne metaforen er ganske passende for den livssituasjon jeg stod i for et par år siden; for jeg visste vel nok best selv hva jeg skulle gjøre og hvor jeg skulle gå dersom problemene tårnet seg opp. Og det gjorde de...

Jeg har utallige ganger i jobbsammenheng oppfordret elever til å se ikke bare det som står, men likså mye det som ikke står i boka, det åpner opp for mange opplevelser og gir uante fortolkningsmuligheter. Det har vært så lett å få andre til å se saker i nye perspektiver, men når
det kom til meg selv, viste det seg til slutt at jeg måtte ha hjelp og veiledning til å overføre disse erkjennelsene til eget liv.
Denne veiledning og hjelp har jeg funnet på Poliklinikken på Fekjær, det nødvendige nye innsyn satt langt inne, men det er min opplevelse at jeg nå er på rett vei. Det kjennes riktig og trygt at evalueringer og status i regi av Ansvarsgruppemøtene følger meg opp, slik at det kan utstikkes nye retninger og nye mål, i praksis vil det si nye handlemuligheter. I det hele tatt er det betryggende å vite at jeg som bruker av Poliklinikken på Fekjær har fått en lojal og reell veileder som bestemt ikke stryker meg med hårene, men definerer forventninger som jeg har mulighet for å innfri, inklusive egne forventninger...

Foreløpig har det tatt et par år å komme hit, kanskje skal jeg bruke et par år mer, det vil fremtiden vise. Men akkurat nå må jeg finne tilbake til grunnleggende ferdigheter i livets kart- og kompassbruk så jeg ikke går meg vill igjen. Jeg er svært takknemlig for å ha fått muligheten til å komme videre med livet mitt og blir helt ydmyk ved tanken om hvor jeg er nå i forhold hvor jeg var for et par år siden.
Skogen består av så mye mer enn bare trær...”

 

Ansatte ved poliklinikken:
Psykolog Gunhild Haug Blakstvedt (2004- )
Sosionom/psykoterapeut Kjersti Marie Imerslund(2004-)
Psykiatrisk sykepleier Kjersti Grytnes Jordet (2008- )
Psykiatrisk sykepleier Ragnhild Lian Eriksen (2009- ) Kontormedarbeider Hege Velta (2006- )
Kontormedarbeider Ingeborg Aaslie (2009- )

Siden poliklinikken ble etablert har følgende personer vært ansatt i poliklinikken:
Psykiater Ellen Elisabeth Ramsøy (2004-2005).
Psykiatrisk sykepleier Marianne Chylewski (2004-2005).
Kontormedarbeider Solgunn Mudita Solsvik (2004-2006).
Psykiatrisk sykepleier Sissel Engen (2005-2007).
Kontormedarbeider Anuvida Svamini Håkensveen (2008-2009 svangerskapsvikariat).
 

Statistikk
For å gi et innblikk i poliklinikkens virksomhet, ønsker vi å vise litt statistikk med noen enkle grafer.

Antall henvisninger 2004 - 2009

 Vi ser her at antall eksterne henvisninger (henvisninger fra leger utenfor Fekjær) har økt i den 5-års perioden vi har eksistert. Samtidig har antall pasienter fra døgnenheten fra Fekjær sunket. Dette har sammenheng med at vi får et stadig større krav om inntjening fra Sykehuset Innlandet. Vi får ingen refusjon for inneliggende pasienter. I tillegg er behandlingstilbudet på institusjonen utvidet.

 

Klienter fordelt på kommune 2004-2009
 Grafen viser hvilke kommuner brukerne av poliklinikken bor i. Vi ser her at Sør-Aurdal kommune er den enkelt-kommunen som benytter seg mest av poliklinikk-tilbudet. Men også innbyggere i kommuner lengre unna benytter seg av tilbudet. Dette gjelder kommuner som for eksempel Ringerike, Gran, Nord-Aurdal, Jevnaker, Gjøvik.

Henvisende instans 2004-2009


Vi ser her at de fleste henvisningene kommer fra legekontoret i Nes i Ådal. Bagn Legesenter og Fagernes legesenter henviser også jevnlig.

 

Klienter fordelt på aldersgruppe

 

Aldersfordelingen viser at de fleste klientene er i aldersgruppen 31-60 år. Det som er verdt å merke seg, er at aldersgruppen 60-90 år også er representert. Nasjonal statistikk viser at dette er en aldersgruppe som praktisk talt er fraværende i DPS (Gråwe, 2008). Det er vanskelig å vite hva dette skyldes. En mulig forklaring kan være at det gjenspeiler aldersfordelingen i utkantstrøk. Det kan også skyldes tradisjonen for psykiatri i nærområdet og alminneliggjøring av psykiatrisk behandling (jfr. den sosiologiske studien i Fekjærprosjektet – Juvkvam 2006).

 

Klienter fordelt på kjønn

 

 

Referanser

Gråwe, R., Hatling, T., Ruud, T. (2008). Bidrar utbygging av distriktpsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere brukertilfredshet? Resulatater fra undersøkelser gjennomført i 2002, 2005 og 2007. (SINTEF rapport A6169).

Juvkam, R. et al (2004). Fekjærprosjektet, fase 1. En studie av pasienttilfredshet ved Fekjær psykiatriske senter. (HIG rapportserie) Gjøvik: Høgskolen

Juvkam, R & Magnussen, S (2006). Fekjærprosjektet, fase 3. En sosiologisk studie av samspillet mellom Fekjær psykiatriske senter og lokalsamfunnet – i en historisk, kulturell kontekst. (HIG rapportserie). Gjøvik: Høgskolen