Sist oppdatert: 12.03.2010 06:59

Venneforening

LISBETH GARLI

Et gammelt ordtak sier at når krybben er tom, bites hestene. Det er nok noe i det, vinterens skoledebatt tatt i betraktning. Ungdomskoleelevene får gå på skole i Hedalen, men det betyr ikke at alle vanskeligheter er ute av verden

Sør- Aurdal kommune har knappe ressurser. Det er lite penger å drive skole for. Uten tilstrekkelige ressurser blir ikke skolen så god som den burde ha vært. Dette bekymrer foreldre. Politikerne har varslet en gjennomgang av ressurstildelingen til alle skoler i kommunen for å forsikre seg om at ressursene blir fordelt så likt som mulig mellom skolene. Det må nok til, om ikke annet så for å vise innbyggerne i kommunen hvordan pengene fordeles og hvorfor det gjøres på den måten det blir gjort.   

En ren stykkprisfinansiering slik noen har foreslått er ikke riktig måte å fordele ressursene på. Elever har i dag rett på spesialundervisning dersom de trenger det. Hvor mange elever dette gjelder, varierer fra år til år, Jo mindre skolen er, jo større utslag vil det bli på budsjettet om det kommer inn eller går ut elever med store behov. En ren stykkprisfinansiering vil ikke dekke disse variasjonene. Fylkeskommunen har en form for stykkprisfinansiering der spesielle tiltak blir budsjettert utenom.   

Ressurstilgangen til skolen, og alle andre kommunale tjenester for den del, kommer ikke til å bedre seg vesentlig i den nærmeste framtid. Innsparinger på kommunebudsjettet er tenkt brukt til nedbetaling av gjeld og oppbygging av fond. Dette må komme før det eventuelt er mulig å utvide tjenestenivået i kommunen. For de som håpet at penger spart i Hedalen skulle komme andre elever til gode, er det bare å lese budsjettene som ble vedtatt for 2010. Meningen var at det skulle bli brukt mindre kommunale penger per elev. 

På fredag 19.3. er det kalt inn til bygdemøte. Formålet er å danne en venneforening for skolen her. Jeg antar at ett av målene med denne nye foreningen er å støtte opp under det gode arbeidet som gjøres ved skolen i dag. Jeg håper at vi sammen kan være med på være ressurser for skolen og dermed også for kommunen. Jeg skriver ressurser fordi jeg ikke helt vet hva vi kan og vil gjøre. Det er blant tingene som vi får diskutere på møtet. 

Jeg håper mange har tenkt å møte opp på fredag. Jeg håper vi klarer å slå ring om skolen vår i hverdagen også. Jeg håper at vi klarer å vise så alle kan se at vi ønsker å bidra med det vi kan for at alle barn i kommunen skal gå i en god skole.