Sist oppdatert: 23.03.2010 06:59

Kommuneøkonomien

ARNE HEIMESTØL
  18. mars vedtok  kommunestyret at prinsippdebatt om eventuell endring av eiendomsskatten i Sør-Aurdal, utsettes og tas sammen med en helhetsvurdering av kommunens økonomi etter at de økonomiske tiltak som er vedtatt i driftstilpasningsprosessen, er gjennomført.

Rådmannen opplyser underskuddet for 2007 er inndekket i regnskapet for 2009. I budsjett for 2010 er det lagt inn inndekning av kr. 4.110.000.  I økonomiplanen er det forutsatt inndekning av 4,1 mill. kr. både i 2011 og 2012.  Underskuddet fra 2007 var kr 3.755.000, i 2008 var det kr 12.310.000, slik at sum til inndekning er kr 16.065.000. I utgangspunktet skal i følge kommuneloven hele underskuddet fra 2008 dekkes inn i løpet av 2010, dersom mulig.

Omstillingsmålet på 16 millioner kroner er ikke endret. Ordfører Kåre Helland opplyser at en har flere områder som skal vurderes:

  • Politisk organisering
  • Ikke lovpålagte oppgaver
  • Administrativ organisering
  • Styringsverktøy

Disse sakene vil bli vurdert i sammenheng med eiendomsskatt seinere i år.