Sist oppdatert: 14.10.2010 06:54

Formannskapet på befaring ved Hedalen barne–  og ungdomsskole

TEKST: ELDOR BRÅTHEN
BILDER: GRO SKINNINGSRUD OG ROLF GUNNAR OLSEN
 

–  Her er gjort et formidabelt arbeid på forholdsvis kort tid.

Slik konkluderte fungerende ordfører Svein Bakke etter at formannskap, rådmann og teknisk sjef hadde vært med en del av dugnadsgjengen på befaring tirsdag ettermiddag.

 

 

Leder i Hedalen skoles venner, Arne Heimestøl, ledet befaringa og ga en grundig orientering om arbeidet som er gjort, arbeid som bør utføres og planene videre: – Vi begynte med malingsarbeid, men fant snart ut at mange steder var veggen råtten. Utskifting av panel, nye vannbrett var nødvendig for at maling i det hele tatt skulle ha noen hensikt, sa han.

 

 

Første tur gikk opp på taket på gymsalen. Svein Gunnar Huset tok med formannskap, rådmann og tekniske sjef opp stigen for å orientere om planer for reparasjonsarbeid der.  
 


 

Rundt veggene var dugnadsfolk i gang med blant annet rydding og raking. Den gamle beplantinga er fjernet. Til våren planlegges ny beplanting som vil kreve mindre vedlikehold og i tillegg vil være mer skånsom for veggene.

 


 

Man hadde tatt ned flaggstanga, malt den og satt den opp igjen. Trafikkskilt er rettet opp. Bommen ble tatt ned og skulle repareres. Etter konferanse med rektor fant man ut at bommen har svært liten hensikt, og den ble dermed fjernet.
 


 

De gamle ”kvistbokstavene” som viste skolens navn er fjernet. I stedet ønsker man nå et nytt skilt med ”Hedalen barne–  og ungdomsskole” og kommunevåpen. –  Det høres kanskje ut som vi har overtatt hele styringa, men slik er det ikke, sa Heimestøl. –Alt vi har gjort, er i full forståelse med kommuneadministrasjonen og skolens ledelse, og vi har hatt og har et meget godt samarbeid. Rådmann Erland Odden bekreftet dette.

 

 

Rydding av skog nedenfor skolen er nær forestående. Dette arbeidet ønsker man å gjøre i samarbeid med skolen og Hedalen idrettslag. 

 

 

 

Inne i gymsalen ble deltakerne først orientert om nytt sceneteppe. For å bevare dette mot slitasje i gymtimer, vil man få laget til en skapordning. Dette vil bety litt mer arbeid nå scena skal brukes til andre arrangementer, men slitasjereduksjonen vil være så vesentlig at man velger å ta dette arbeidet. Den gamle og lite representative talerstolen vil bli byttet ut med en ny.
 

Resten av orienteringa innendørs tok Magne Omsrud seg av. Han påviste først lekkasje ved vinduene i gymsalen Denne lekkasjen er til skade for omfattende og kostbart arbeid som kommunen har fått utført for ganske kort tid siden, og bør utbedres snarest. På kjøkkenet må det til en svært omfattende opprustning og utskifting.

 

Etter at befaringa var slutt, viste Omsrud fram ei prosjektliste ” lang som et vondt år” for å bruke hans eget uttrykk. Lista, som formannskap, rådmann og teknisk sjef fikk med, inneholder 27 større og mindre prosjekter med beregning av arbeidstimer, andre kostnader og hva som evt. kan utføres som dugnadsarbeid. 6 av prosjektene regnes som ekstra viktige å å få utført i første omgang. Det gjelder utbedring av lekkasjer fra tak og vinduer ved gymnastikksalen. Når disse er utført, står kjøkkenet for tur.
 

–  Vi har en langsiktig plan for vårt arbeid og er klar over at ikke alt kan gjøres med en gang, sa venneforeningsleder Heimestøl under befaringa.

–Det viktigste nå er å stanse videre forfall. Teknisk sjef Svein Granli understreket det samme og var opptatt av at oppgavene nå må tas i riktig rekkefølge.
 

Elling Fekjær var opptatt av kommunens økonomi og lurte på om man kunne få ut litt ekstra fra lag og foreninger. Han bad også rådmannen undersøke muligheten for ekstra statsstøtte.
 

Magne Omsrud svarte at aktører i bygda, lag og foreninger og dugnadsfolk antakelig vil være enda lettere å få med hvis kommunen viser engasjement og vilje til å støtte opp.
 

Arne Heimstøl opplyste at det til nå er utført 631 dugnadstimer. Ut fra en timepris på 350 kroner betyr det en besparelse på vel 200 000 kroner for kommunekassa.
 

Rådmann Erland Odden svarte på Fekjærs spørsmål og sa at det man kan satse på av statsstøtte, er kompensasjon for rentekostnader og støtte til enøktiltak. Et annet viktig moment er momsrefusjon. Momskostnader får man tilbake ved at man lar kommunen ta seg av innkjøp og regnskapsførsel.
 

Tor Erling Fekjær var også opptatt av enøktiltak og besparingsmuligheter knyttet til disse. – Noe av det første vi bør gjøre er å søke om penger til utskifting av vinduer, sa han.
 

Magne Damslora sa at det arbeidet som nå er påbegynt, må man prøve å holde i gang.

 

– Det er ingen tvil om at kommunen her sparer penger, fastslo rådmann Erland Odden og lovet at de opplysningene man hadde fått, vil bli tatt med videre i budsjettprosessen.