Sist oppdatert: 06.10.2010 04:52

 

Kommunesammenslåing
 

TOR INGAR NORDBY

Denne gangen har jeg valgt å kommentere  ordførerne i Valdres sin avvising av utredning rundt kommunesammenslåing. 

 

Ved å slå opp på Wikipedia står følgende:

Kommunesammenslåing betyr at flere kommuner slås sammen. Hensikten har vært å kunne gi innbyggerne bedre kommunale tjenester. Men man har også ønsket å effektivisere driften og dermed spare penger.

Poenget med å effektivisere driften for å gi innbyggerne bedre kommunale tilbud er vel kjernen i den kommunale virksomheten. Vi har nå gått veldig lang i å redusere i egen kommune uten at vi klarer å oppnå fulLt ut den ønskede effekten - slik jeg leser situasjon.
 

Vi har over lengre tid sett at små kommuner sliter med å oppfylle krav om lovpålagte oppgaver og at økonomien stadig blir dårligere. Det at vi ikke har vilje til å utrede alternativer som kan gi innsparinger utover å fjerne tilbud og redusere servicegraden i den enkelte kommune, er skuffende. Muligens har også en del av tilakene gitt dårligere kvalitet på tilbudene som opprettsholdes.

 

Ut fra det som blir skrevet om kommunene i Valdres, synes det som om flere har samme problem som Sør Aurdal. I tillegg er det verdt å merke seg at det kan bli reduksjon i statlige overføringer i den nærmeste fremtid.   

 

Videre leser vi i Wikipedia.

Et overordnet mål er at de kommunale tjenester skal ha et lovpålagt nivå; dette krever større kommuner. Samtidig skal den enkelte innbygger ikke bruke urimelig lang tid på å nå sitt kommunesenter; dette setter grenser for hvor stor kommunene kan bli. I utkant-Norge er disse to målene ikke lette å forene.

Jeg ser på dette med avstand som en stor utfordring i Valdres, men mange av de oppgavene som utføres i seks Valdres -kommuner i dag, tror jeg man kunne utføre i god avstand fra den enkelte beboer.

 

Det sentrale for meg er ikke å slå sammen kommuner, men å utrede hva en sammenslåing kan medføre av positive å negative ringvirkninger for meg og alle andre som er opptatt av at regionen skal kunne gi de beste lovpålagte og ikke lovpålagte tilbud, samt utvikle hele Valdres til å bli det beste stedet å bo.
 

Først da kan jeg ta stilling til om alternative løsninger bør velges.