Sist oppdatert: 05.09.2010 06:33

Trafikksikkerhetstiltak ved skolen i 2011

ARNE HEIMESTØL
 

I kommunens trafikksikkerhetsplan er det utbedring av trafikkforholdene ved Hedalen barne- og ungdomsskole og barnehage som står for tur. Dette tiltaket planlegges gjennomført i 2011.

I saksutredning til formannskapet febr. 2010 heter det at parkeringsplassen for skolebussene er ganske bra – det er i første rekke parkeringsforholdene for ansatte og besøkende/foreldre som må utbedres. Men det er lite plass mellom skolebygget og RV 243, og det er derfor begrenset hva en kan få plass til.

I tilknytning til økonomiplanen for 2009-12 ble det foretatt en forenklet kalkulasjon over kostnadene for utbedringen av trafikkforholdene for skolene i Begnadalen,  Bagn og Hedalen. For Hedalens vedkommende ble kostnadstallene fra trafikksikkerhetsplanen oppjustert til kr 825.000 inkl. moms.

Formannskapet vedtok at utbedring av trafikkforholdene ved Hedalen barne- og ungdomsskole og barnehage skulle prioriteres som nr. 1 ved søknad om trafikksikkerhetsmidler for 2010. Søknad ble sendt, og Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg bevilget 300 000 kroner til trafikksikkerhetstiltak i 2010. Et vilkår for å få disse midlene, er at tiltaket blir gjennomført og godkjent innen 15.11.2010.  Kommunen klarer av kapasitetsgrunner ikke å fullføre trafikksikkerhetstiltaket i år og vil søke på nytt for å få midler i 2011.

Om dette uttaler rådmannen følgende: – Uavhengig av dette er det planlagt å gjennomføre nødvendige registreringer/oppmålinger i høst, og anbudsbeskrivelse lages i løpet av vinteren, slik at prosjektet legges ut på anbud til våren.  Aktuell dato for ferdigstillelse er ikke klar, men det antas at mye av arbeidet må gjøres i løpet av skoleferien.