Sist oppdatert: 15.04.2011 22:12

Forslag til ny adkomst, parkering og skilting på Bautahaugen

RØNNAUG SØRLIE
 

Styret for Bautahaugen har fra Vegvesenet fått tilbakemelding om at de mener nåværende hovedinngang til Bautahaugen er trafikkfarlig.

 

Styret har også drøftet parkeringssituasjonen for både Bautahaugen og Joker med eierne av Joker. Det er enighet om at trafikk- og parkeringssituasjonen både er trafikkfarlig og uhensiktsmessig både for butikken og Bautahaugen.

 

Styret for Bautahaugen har derfor fått utredet spørsmål om en eventuell flytting av hovedinngangen på Bautahaugen kan bedre situasjonen.

 

De dokumentene som foreligger, viser en verbal beskrivelse av situasjonen, en oversikt over Bautahaugens arealer, og en vist situasjon med ny hovedinngang og stier på området.

 

Styret behandlet forslaget i sitt siste møte og gjorde følgende vedtak:

 

Styret slutter seg til hovedprinsippene i forslaget, og legger det ut på høring. Styret ønsker tilbakemelding fra bygdefolket innen 01.06.11.

Forslaget kan leses på Hedalen.no eller i papirversjon på biblioteket.

Andre forslag til løsninger kan sendes medlemmer av styret eller styrets leder Rønnaug Sørlie - roennso@online.no.

 

Les mer: