Sist oppdatert: 20.04.2011 07:07

Stram styring

ARNE HEIMESTØL
 

Rektorene ved kommunens skoler har ikke lenger delegert budsjettansvar. Innkjøp som overstiger 3000 kroner, må godkjennes av tjenesteleder. – Jeg har forståelse for at det trengs kontroll med kommunale utgifter, men denne beløpsgrensen er nesten latterlig lav, sier rektor Jan Henrik Bakke ved Sør-Aurdal ungdomsskole.
 

– I henhold til delegasjonsreglement (§ A-05) og økonomireglement (§§ A-02 og A-03) har rådmannen myndighet til å disponere det vedtatte budsjettet, samt å videredelegere slik myndighet, forteller rådmann Erland Odden.  – I henhold til rådmannens videredelegasjon er tjenestelederne gitt myndighet til å disponere budsjettet innenfor de rammene kommunestyret har vedtatt for de respektive tjenesteområder. Dette følger også av kommunestyrets budsjettvedtak, jfr. pkt. 2 og 3 i k-sak 056-10. Tjenestelederne har anledning til å gi fagledere (f.eks. rektorer) disposisjonsrett over deler av budsjettet etter nærmere fastsatte rammer. Tjenesteleder for skole har gitt slik myndighet til rektorene innenfor egne rammer.
 

Færre tjenesteledere
Bakgrunnen for endringen er fra k-sak 006-09, vedtatt 5. februar 2009, der antall tjenestesteder ble redusert fra 18 til 7. Tidligere var hver skole et tjenestested, og rektorene var tjenesteledere, dette ble endret til at skolene nå er ett tjenestested med én felles tjenesteleder.

– Tjenesteleder for skole samarbeider tett med rektorene i budsjettarbeidet, og tjenesteleder utarbeider samlet budsjettforslag for skolene, sier Odden, som også viser til at endringen følger av gjeldende organisasjonsstruktur og gjelder inntil delegasjonsreglement eller rådmannens videredelegasjon endres.
 

Utgangspunktet for endringen i k-sak 006-09 var en gjennomgang av den administrative inndelingen som en del av driftstilpasningsprosjektet. I denne sammenheng foreligger det en rapport som omhandler "Organisering og drift av tjenesteproduksjon (herunder tjenestekvalitet) og Organisering og drift av stab- og støttefunksjoner". Les mer her.
 

Flere utfordringer
Rektor Jan Henrik Bakke synes det er positivt at skolene har fått en felles tjenesteleder. Det sikrer god kontakt med sentraladministrasjonen og gjør prioritering og fordeling av ressurser mellom skolene mulig. Likevel er det noen utfordringer:
 

– For det første opplever skolen at budsjettrammene kommunestyret har vedtatt, er svært stramme. Det er vanskelig å ivareta spesialundervisning i samsvar med sakkyndige vurderinger. I praksis dekkes mye fravær ved reduksjon i undervisningstilbudet.
 

For det andre har rektorene i praksis svært små muligheter til å påvirke lønnsbudsjettet ved skolen. Overskridelser på lønnsbudsjettet kan allikevel framtvinge kutt i driftsutgifter, selv om disse er innenfor budsjettrammene. Til gjengjeld har rektorene stor handlefrihet til omdisponeringer mellom budsjettposter etter godkjenning fra tjenesteleder. Denne handlefriheten er både riktig og nødvendig.
 

For det tredje har avstanden til kommunestyret økt. Blant annet har årsmeldingene fra skolen endret karakter; de skal være betydelig kortere enn tidligere, og meldingene blir samordnet og redigert av tjenesteleder, basert på det rektorene sender inn.