Sist oppdatert: 28.04.2011 06:38

Ikke tatt opp som egen sak

ARNE HEIMESTØL
 

Da skolesaken ble avgjort i kommunestyret 18.2.2010, vedtok kommunestyret enstemmig følgende: "Ressursbruken ved de ulike skoler tas opp som egen sak. Utredningen må innbefatte konsekvensutredninger."

 

Per dags dato har kommunestyret ikke fått en slik sak. Samtidig er det kjent at rammetimetallet ved Hedalen barne- og ungdomsskole i inneværende år er beskåret med 1,8 stillinger.

  • Les mer i saken som ble lagt fram for kommunestyret 18.2.2010.

Hedalen.no har stilt rådmannen følgende spørsmål:

  1. Når skal kommunestyret få saken de bad om?
     

  2. Hva er begrunnelsen for den bratte nedtrappingen i rammetimetallet til HBU?

Rådmannens svar følger:

Etter at dette vedtaket ble gjort har det vært arbeidet mye med nytt styringssystem for kommunen, også det som en del av driftstilpasningsprosessen. Herunder er det også utarbeidet målsettinger og styringsparametere for skolesektoren. I tilknytning til styringssystemet er det vedtatt et årshjul der en dialogkonferanse i kommunestyret i juni er en viktig milepæl. Der skal bl.a. mål og resultater drøftes mellom kommunestyret og tjenesteledere, og dette vil være et viktig utgangspunkt for prioriteringer framover. For å unngå at de nevnte vedtakene blir "konkurrerende" i forhold til framtidige prioriteringer blir dette en del av drøftingene i dialogmøtet i juni.
I forhold til ressursbruken i Hedalen er nedgangen ut i fra en dialog med rektor og utdanningsforbundet. Bakgrunnen var endringer i ressursbehovet samt en mer "fornuftig" ressursbruk ved hjelp av sammenslåing av elever og klasser. Vi gikk blant annet bort i fra en tankegang om at spesialundervisning er en-til-en, og mer i retning av anbefalinger fra PPT i forhold til gruppetilhørighet.