Sist oppdatert: 29.04.2011 15:55

Stortingsmelding varsler endringer på ungdomstrinnet

ARNE HEIMESTØL
 

Fredag la kunnskapsminister Kristin Halvorsen fram Stortingsmelding 22 om ungdomstrinnet. Den varsler blant annet gjeninnføring av valgfag og en mer pratisk skolehverdag.

 

Ordfører Kåre Helland forteller at Senterpartiet har deltatt aktivt i utarbeiding av meldinga. – Den inneholder satsingsområdet som Sp over lang tid har kjempet for, og fra Oppland har Anne Tingelstad Wøien bidratt sterk.


Som saksordfører på videregående opplæring i Oppland har jeg hatt fokus frafallsproblematikk. – Jeg tror at disse problemene kan avta når ungdomstrinnet gjør grep slik at flere henger med opp til videregående skole.

 

Hovedlinjer i meldinga:

  • Stortingsmeldinga innebærer en oppvurdering av praktiske kunnskap og en anerkjennelse av praktisk arbeid.

  • Det foreslår nå innføring av valgfag med vekt på praktisk arbeid fra 2012 (1,5 timer/uke på hvert trinn). Dette er et håndslag til de elevene som lærer bedre med en praktisk enn en akademisk inngang til kunnskap.

  • I meldinga foreslår Regjeringa å la alle skoler som vil, få anledning til å tilby praktisk arbeidslivsfag fra skolestart 2012 som et alternativ til 2. fremmedspråk. Den enorme interessen fra ungdomsskoler landet over for å delta i forsøket med dette faget, viser et skrikende behov for å tilby elevene praktiske læringsarenaer.

  • Meldinga inneholder en rekke tiltak som vil gjøre ungdomsskolen mer praktisk, relevant og motiverende for alle elever.

  • Flere praktiske fag og større fleksibilitet i timefordelingen, vil gi skolen lokalt mulighet til å gi elevene en timeplan som bedre ivaretar deres faglige behov og interesser.

  • Motivasjon og det å oppleve mestring er en helt sentral forutsetning for å oppnå gode læringsresultater og å fullføre utdanningen. Dagens teoritunge ungdomsskole fratar mange elever motivasjon og sjansen til å lykkes.

  • I dagens ungdomsskole er det et for ensidig fokus på teoretisk kunnskap.
    De elevene som er praktisk anlagt får for lite oppmerksomhet og anerkjennelse for sine evner og interesser.

  • Frafallet i videregående skole er et problem der årsaken ofte er å finne i ungdomsskolen. Tiltakene i meldinga vil derfor være viktige i arbeidet med å forhindre at ungdom faller ut av skolen uten kompetanse.