Sist oppdatert: 13.08.2011 21:20

TOR ANDERS PERLESTENBAKKEN, TPK
Helse og omsorg

ARNE HEIMESTØL
 

Valgkampen er nå i gang, og vi starter opp igjen utspørringen av listekandidater til kommunevalget i Sør-Aurdal. I dag er det Tor Anders Perlestenbakken sin tur til å svare på spørsmål knyttet til helse og omsorg.

– Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

– Jeg er 33 år, bor i Hedalen og er utdannet psykiatrisk sykepleier, med videreutdanning i rusbehandling og ledelse.

Min politiske bakgrunn har jeg fra to perioder i kommunestyret i Sør-Aurdal. Mitt politiske engasjement startet igjennom AUF fra ca. 1993 hvor jeg blant annet var aktiv i Valdres og Oppland AUF.

 
– Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?
 

– Jeg vil arbeide for levende bygdesamfunn og levende distrikter, gjennom blant annet å stimulere nyetableringer i næringslivet og legge til rette for videreutvikling av eksisterende næringsliv. Arealdelen i kommuneplan må rulleres i kommende valgperiode. Viktige utfordringer for Sør-Aurdal er å legge til rette for en god distriktspolitikk med levende bygdesamfunn hvor innbyggerne har de tjenestene en trenger i umiddelbar nærhet. Andre kommunale tjenester/servicefunksjoner må være i kommunesenteret Bagn eller organisert gjennom interkommunale tjenester.

De viktigste kommunale oppgavene er helsetjenester og skole. Disse vil jeg prioritere i neste kommunestyreperiode.


Hva legger du i begrepet helse?

– Med god helse, mener jeg at den enkelte er tilfreds med sin egen fysiske og psykiske helse, og at den enkelte takler de utfordringer en møter i hverdagen på en måte en selv er tilfreds med.

 

– Hovedbudskapet i Stortingsmelding ”Resept for et sunnere liv” (2003) var at ved å forebygge mer, kan man reparere mindre. Hva tenker du om dette?

– Stortingsmelding 16 (2003) ”Resept for et sunnere liv” inneholder mange viktige perspektiver som er aktuelle i kommunehelsetjenesten. Jeg mener skolen er en viktig arena i forhold til forebyggende helsearbeid. Forskning viser at det er sosiale ulikheter i forhold til helse og levealder. Jeg mener det er viktig at vi i Sør-Aurdal legger til rette for at alle som vokser opp i kommunen, får kunnskap om, og mulighet til, å være opptatt av egen helse, og lære å ta vare på egen helse. Dette gjelder i skolen, på ulike idrettsarenaer eller i andre organisasjoner for barn og ungdom. Jeg mener det er viktig med ulike aktivitetstilbud som legger til rette for at barn, ungdom, voksne og eldre blir glad i å bruke kroppen og være i aktivitet. Som politiker vil jeg stimulere til å gi støtte til lokale lag og foreninger som driver forebyggende helsearbeid som blant annet idrettslag, helselag/sanitetsforening, ungdomslag, Røde Kors m.fl.

Jeg mener det også er viktig å stimulere til at eldre får et tilbud om fysisk aktivitet. Dette gir som kjent økt livskvalitet og forebygger sykdom.


Samhandlingsreformen legger opp til større kommunalt ansvar for syke pasienter. Hvordan mener du denne utfordringen bør møtes i Sør-Aurdal?

De tradisjonelle kommunehelseoppgavene må videreutvikles i takt med økte oppgaver og behov. Sør-Aurdal kommune bør satse videre på ”omsorgstrappa”, dvs. styrke og utvikle hjemmetjenestene, bo og servicesentrene og Sør-Aurdalsheimen. Helsehjelpen må gis ut ifra Leon-prinsippet (lavest effektive omsorgsnivå). Enkelte av de økte oppgavene i samhandlingsreformen krever at Valdres legger til rette for et samlet miljø, gjennom blant annet å utvikle Valdres Distriktsmedisinske Senter.

 

– Norge har et av verdens høyeste sykefravær og samtidig en av verdens friskeste befolkninger. Hvilke tanker gjør du deg om dette?

Inkluderende arbeidsliv gjennom NAV, arbeidsgivere og den enkelte arbeidstaker må jobbe kontinuerlig for å redusere sykefraværet. Kommunestyret er arbeidsgivere for de kommunalt ansatte. I kommunepolitikken ønsker jeg å legge til rette for en aktiv arbeidsgiverpolitikk som blant annet stimulerer de ansatte til å ta videreutdanning/etterutdanning.

 

– Hvilke endringer mener du eventuelt bør gjøres innen helse- og omsorgssektoren, og hvordan mener du disse endringene kan finansieres?

– Jeg mener Sør-Aurdal kommune må ha fokus på forebyggende helse arbeid for barn, ungdom, vokse og eldre. Dette blant annet ved å gi økte tilskudd til frivillige lag og organisasjoner.

Hjemmetjenestene må videreutvikles og eventuelt styrkes for å legge til rette for at eldre kan bo hjemme så lenge de ønsker. Sør-Aurdal har i dag to bo og servicesenter, Solbraut og Hedalsheimen. Jeg ønsker å utvikle dem videre til å gi god omsorg og rehabilitering til de eldre som ikke lengre er i stand til å bo i sitt eget hjem.

 

Sør-Aurdalsheimen må videreutvikles for å kunne ta imot de nye oppgavene gjennom samhandlingsreformen og gi god behandling og pleie til de som trenger sykehjemsplass i Sør-Aurdal.
 

Psykiatritjenesten i kommunen er svært viktig for å gi befolkningen i alle aldre den kommunale hjelp de trenger i sårbare faser av livet.

Legetjenesten ønsker jeg å styrke ved å utvikle videre Bagn og Nes i Ådal legesenter. Jeg er glad det er omsorgsboliger i mange bygder. Det må satses på gode kommunale tjenester i tilknytning til boligene.

Sør-Aurdal skal fortsatt ha en god fødsels/barselomsorg og helsestasjon som gir helsetjenester til barn og unge i kommunen.

Samhandlingsreformen legger opp til økt ansvar til kommunene. Reformen skal også gi kommunene økte inntekter som jeg vil benytte for å finansiere satsingen innen kommunehelsetjenestene i Sør-Aurdal de neste fire år.