Sist oppdatert: 26.08.2011 02:55

Om samferdsel, økonomi og vedlikehold

LEIF HEINE SKYVULSTAD
  Mitt navn er Leif Heine Skyvulstad. Jeg er 54 år og kommer opprinnelig fra Bagn, men er nå bosatt i Hedalen. Av yrke er jeg langtransportsjåfør. Som medlem av FrP har jeg fått en god del kurs og skolering. Dette er ting som er gode å ta med seg inn i politikken.

Ut i fra mitt yrke er det selvfølgelig samferdsel som ligger mitt hjerte
nærmest, og der er det en god del utfordringer. Det er bare å ta seg
en tur rundt i vår kjempeflotte kommune, så ser vi det.

Vegene er i en kjempedårlig forfatning. De mangler det absolutt meste, det er en skam at det skal være slik. Derfor må vi jobbe for å få flere
overføringer til dette. Når det gjelder bom på offentlig veg, vet de
fleste i kommunen hva jeg mener om det. Dette er og blir det
offentliges ansvar, for de vegfarende har betalt nok i avgifter på bil.

Jeg har fått i oppdrag å si litt om kommunens økonomi. Vår kommune har de siste årene vært gjennom en driftstilpassingsprosess. Det er fremdeles mye som gjenstår før økonomien kan friskmeldes. Budsjettet for 2010 ble lagt opp med tanke på at vi ikke kunne unngå ROBEK-lista. Kun
tilfeldigheter gjorde at vi ikke kom dit. Bl.a. ble 4,5 millioner til prosjektering av vedlikehold ved SAUS utsatt. Dette er utgifter vi nå skyver foran oss, og som vil komme inn igjen i senere års regnskaper.

For å sikre en best mulig økonomi er det viktig at det er en balanse mellom utgifter til lønn til de ansatte i kommunen og utgifter til materialer, vedlikehold og nyanskaffelser. Det nytter ikke å leie inn medhjelpere til å utføre et arbeid hvis det ikke er penger til løpende utgifter til å holde dem i arbeid.

Vi trenger for eksempel ingen malere hvis det ikke er penger til maling. Det bør derfor settes et tak på hvor stor andel som kan gå til lønnsutgifter før kommunen må treffe tiltak for å bedre situasjonen.

Sør-Aurdal kommune er i dag inne i en periode med stram likviditet. Det er et uttrykk som sier at det er dyrt å være fattig. Hver gang vi trenger penger til ekstraordinære utgifter, blir det tatt penger fra våre fond. Hvis utviklingen fortsetter, vil det snart ikke være igjen midler i disse. Det er nå på tide å sette av penger til å bygge opp igjen disse fondene.

Sør-Aurdal kommune har flere eiendommer som ikke blir vedlikeholdt. Hvorfor ikke selge disse og få penger inn mens de ennå er noe verdt? Det er også flere ting som kunne vært konkurranseutsatt. Der
er jeg sikker på at kommunen kunne spart en god del penger. I tillegg kunne dette også gi de som da blir berørt, et bedre tilbud, det vil si mer tilbake for hver krone.

Til slutt vil jeg oppfordre alle med stemmerett i Sør-Aurdal til å bruke sin stemme! Godt Valg!