Sist oppdatert: 27.08.2011 13:37

Bokvalitet og trygge lokalsamfunn

OLAV KRISTIAN HUSEBY (H)
 

Jeg er 50 år og født og oppvokst i Sør-Aurdal. Foruten å ha bodd i mange år i Bagn og Hedalen har jeg også vært bosatt i Bærum. Jeg har kone og to døtre. Mitt yrke er ingeniør (bil & motorteknikk), og jeg jobber hos Multi Bil as.

 

I de siste fire årene har jeg vært vararepresentant i kommunestyret, men interessen for Høyres politikk har jeg hatt siden gymnastiden. Jeg ønsker å jobbe hardt for å øke innbyggertallet i vår kommune, da dette er nøkkelen til bedre trivsel, bedre tilbud fra kommune og næringsliv og bedre skoler.


Sør-Aurdal har gått fra 4000 til 3.200 innbyggere på tretti år. Vi mangler en skoleklasse i alle årskull, vi var 71 elever som avsluttet ungdomsskolen i 1977, nå er det ca. 40 hvert år. Befolkningen i Norge øker, og det er kun fylkene Hedmark og Oppland som har negativ utvikling. Denne utviklingen i vårt distrikt må stoppes og snues. Høyre har i senere tid foretatt en del undersøkelser, som sammen med andre undersøkelser viser oss at kommunens innbyggere er tilfredse innbyggere, men vi har ikke lykkes med å få nye innbyggere til å ta del i vår høye bokvalitet.

Nye innbyggere ønsker rimelige tomter, interessante arbeidsplasser, en god skole og gode barnehager i nærheten der de skal bo. De er opptatt av vakker natur, jakt og fiskemuligheter og setter pris på frisk luft og fine turområder. En ny innbygger vil også ønske et butikk- og næringstilbud som kan dekke de fleste daglige behov.

Sør-Aurdal må legge til rette for ny, spredt bosetning i alle bygder med attraktive tomter, og vi som politikere bør legge føring for en mer åpen og positiv saksbehandling når folk ønsker å bygge seg bolig i Sør-Aurdal. En lettelse av boplikten vil kunne bidra til dette. Høyre ønsker bolyst og ikke boplikt.

Arbeidsplasser finnes i kommunen, og i nærliggende områder. I et lite arbeidsmarked, som vår kommune og Valdres er, vil det være vanskelig å få de rette arbeidstakerne til de rette jobbene. Hele Valdres trenger flere mennesker. Den eneste måten vi kan gjøre noe med dette, er en økning av både antall arbeidsplasser og antall arbeidstakere. På denne måten vil vi få et større og mer attraktivt arbeidsmarked.

Trygge lokalsamfunn er også en vesentlig faktor for å flytte til Sør-Aurdal. Kriminaliteten er liten i våre bygder, men mange andre faktorer spiller også inn. Når de få sakene som dukker opp til politiet av uforståelige grunner blir henlagt, vil trygghetsfølelsen vår raskt svekkes.

 

Vi trenger også en betydelig utbedring av trafikkfarlige veistrekninger som brukes av barn og foreldre til skole og barnehager. Brann- og redningsberedskapen for Sør-Aurdal er heller ikke god nok, og må tilgodeses med bedre utstyr og kompetanse.

Manglende legestilling fører til usikkerhet blant eldre innbyggerne. Hjemmetjenesten fungerer godt, men lang reisevei til lege for syke og gamle er ikke bra. Kommunen må arbeide for å dekke opp den siste legehjemmelen. Slik det er nå, har vi for lange køer og mange av oss velger derfor fastlege utenfor kommunen.

Sør-Aurdal Høyre mener at ved en aktiv markedsføring av kommunen, vil vi skape oss et ry som en attraktiv kommune for både nye innbyggere og nye næringsveier. Høyre gir muligheter for alle.