Sist oppdatert: 29.08.2011 23:58

Veier og samferdsel

MAGNE DAMSLORA (AP)
  Magne Damslora, 56 år. Bor i Begnadalen. Er gift og har 4 barn og 5 barnebarn. Jeg er ansatt som vaktmester i Sør-Aurdal kommune. Har representert Sør-Aurdal Arbeiderparti i 4 kommunestyreperioder. Den første perioden som vara og fast medlem i levekårkomiteen. Medlem av formannskap og diverse andre utvalg.

For tiden er jeg veldig opptatt av samferdsel og har engasjert meg både i komunale, fylkeskommunale og ikke minst stamveien (E16) gjennom kommunen og hele Valdres. For å få til opprusting av E16 sier veimyndighetene at det må bli et spleiselag mellom brukere og staten.

Vi i Abeiderpartiet er motstandere av bomavgift, men samtidig ønsker vi å ha en god vei for våre innbyggere. Det må være en grense oppad for hvor mye vi kan betale i bomavgift.

Vi var med på et kommunestyrevedtak som innebar en øvre grense med mulighet for rabattordning for våre innbyggere som må bruke veien mest. Denne saken er ikke endelig avklart da departementet fortsatt vurderer vårt forslag. Jeg vil ikke være med på at bomavgiftene blir for høye for brukere som må kjøre til arbeid, skole og fritidsaktiviteter. Når vi får endelig svar fra departementet, vil saken drøftes på nytt i kommunestyret, som da må fatte den endelige beslutningen.

Arbeiderpartiet ønsket ikke å dele kommunen i to med bom ved Bergsund. Derfor foreslo vi å ha bomplasseringen ved kommunegrensa i Bagnskleiva, men da fikk vi opplyst at det ville komme innsigelser fra veimyndighetene. Jeg mener også at vi må intensivere samarbeidet nedover mot Ringerike da det er herfra den største trafikken til vårt område kommer, og dette er viktig for stamveien Oslo-Bergen.

Vi har også fylkeskommunale veier i dårlig forfatning. Vi må øve trykk på fylkesmyndighetene for å finne løsninger for oppgradering og utbedring. Dette må få høy prioritet da noen av disse veiene er i svært dårlig forfatning. Veiene har stått på prioritert liste lenge fra kommunens side, men fylket har dessverre ikke prioritert oss slik vi ønsker. Dårlig med vedlikehold mens trafikken bare øker. Dette ønsker vi å sette fart på.
Veiene vi har i kommunal eie må vi ikke presse over til private, da det ikke føles rettferdig for innbyggerne som bor rundt disse veiene. Vi i arbeiderpartiet vil arbeide for å opprettholde dagens ordning. Alle kommunale veier må også holdes ved like og eventuelt rustes opp.