Sist oppdatert: 01.12.2011 06:23

Opplandsarkivets avdeling på Bautahaugen samlinger

JAHN BØRE JAHNSEN

Opplandsarkivet tar seg av privatarkiver fra foreninger, privatpersoner, garder, institusjoner eller bedrifter. Det vil si alt som ikke skal til kommune-, fylkes-, stats- eller riksarkiv. Opplandsarkivet har ni avdelinger på museene på Maihaugen, Gjøvik, Toten, Hadeland, Land (Dokka) og Valdres, Norddalsarkivene i Vågå, Dombås og Skjåk, og folkemusikk- og tradisjonsmusikkarkivene i Vågå, Hundorp, Gjøvik og Valdres.

Hvor er de gamle protokollene?
Når foreninger skal jubilere, spør man: ”Hvor er de gamle protokollene?” Da må man ut på bygda og lete hos tidligere ledere og styremedlemmer. Kanskje finner man protokollene, kanskje ikke. Arkivfolk pleier å si at ”Den beste måte en forening blir glemt på, er at siste formann beholder alt”. Når arvingene rydder, blir ofte gamle protokoller og papirer kastet eller brent. Det kan også gjelde personarkiv, gardsarkiv, institusjons- eller bedriftsarkiv.

Sikker og fagmessig arkivering
Opplandsarkivet tilbyr brannsikker og gratis oppbevaring av slike private arkiver. Ikke bare nedlagte, men også oppegående foreninger kan levere inn arkivsaker, mot kvittering. Trenger man arkivsakene senere, for eksempel ved jubileer, kan det lånes ut mot kvittering. Arkivaren ved museet ordner arkivene forsvarlig i arkivbokser og skriver arkivlister. Ringpermer, binders og stifter fjernes for å unngå rustflekker. Plastmapper fjernes så papiret kan puste. Dette er fagarbeid, som også omfatter fotos og lydmateriale.

Klausulering
Arkiver med personopplysninger som ikke bør komme ”på bygda”, blir klausulert, det vil si unntatt offentlighet, her følger vi personvernloven. Ønsker noen å se på klausulerte arkiver, for eksempel til forskning, må det søkes skriftlig til museet, som vurderer søknaden sammen med familie eller etterkommere. Vi er svært restriktive inntil den lovbestemte tidsfrist er utløpt. Klausulerte arkiv er trygge hos i Opplandsarkivet. Arkivfolk har taushetsplikt.

Arkiver fra Hedalen på Bautahaugen Samlinger
Bautahaugen Samlinger er en del av det konsoliderte Valdresmusea AS. Opplandsarkivet i Valdres har hovedavdeling på Valdres Folkemuseum, underavdeling på Bagn Bygdesamling og depotavdeling på Bautahaugen. Ved siste årsskifte hadde Opplandsarkivet i Valdres 534 arkiver på til sammen 220 hyllemeter. Av dette har Bagn Bygdesamling 118 arkiv (24.5 hyllemeter) og Bautahaugen Samlinger har 44 arkiv (12,5 hyllemeter). Ved Bautahaugen Samlinger skjer innlevering og utlån av arkiver til vaktmester eller styreleder. Ingen har adgang til det brannsikre arkivrommet på Bautahaugen uten i følge med styreleder, arkivaren eller annet personale ved Valdresmusea, eller andre med mandat fra arkivaren.

Bruk arkivavdelingen i Hedalen.
Lever gjerne inn viktige historiske arkiver og dokumenter til Bautahaugen, saker som er har interesse for flere og er viktige for bygda Hedalen. Det kan gjelde foreninger, bedrifter, garder og privatpersoner. Kjente personers liv kan være interessant for ettertiden. Bruk mulighetene med arkivavdelingen i Hedalen – sikre fortidens kilder ei trygg framtid. Alle arkiv bør brukes, ikke støve ned. Den fagmessige ordningen av arkivene tar arkivaren på Valdresmusea seg av.

Seniorkonservator og arkivar Jahn Børe Jahnsen (tlf. 918 17 950) fra Valdresmusea er til stede på Bautahaugen mandag 5. desember kl. 15 – 18 for å ta i mot gamle papirer, protokoller og bilder fra Hedalen. Ta vare på lokalhistorien. Alle er hjertelig velkomne.