Sist oppdatert: 30.12.2011 22:33

Gladmeldinger fra SAE

ARNE HEIMESTØL
  Sør Aurdal Energi reduserer tariffer for nettleien med virkning fra 1. januar 2012. Justeringene kommer som resultat av endringer i tillatt tariffinntekt og vil bety en reduksjon på ca. 1300 kroner ved et energiforbruk på 20 000 kWh.

Generelt innebærer dette:
  • Tariffens fastledd reduseres med kr 900 (inkl. MVA)
  • Energiledd reduseres med 2 øre/kWh (inkl. MVA)

I tillegg har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varslet om tildeling av tilskudd til utjevning av overføringstariffer i distribusjonsnettet. Varslet tilskudd er kr 710 232. Dette er tatt hensyn til ved fastsettelse av tariffer for nettleien for 2012 og utgjør 1,25 øre/kWh før beregning av merverdiavgift.

Statstilskuddet kommer kundene til gode gjennom reduksjon av tariffenes energiledd for alt forbruk i 2012.

Forbruksavgift til staten økes fra 11,21 øre/kWh til 11,39 øre/kWh med virkning fra 1. januar 2012. Inklusive MVA utgjør forbruksavgiften 14,24 øre/kWh.

Prisreduksjon før statstilskudd utgjør altså kr 1 300 per år for en husholdning med forbruk på 20 000 kWh.
Reduksjon i fastledd: 900,- kr
Reduksjon i energiledd: 20000kWh * 0,02 kr/kWh = 400,- kr

Inkluderes statstilskuddet, oppnås ytterligere reduksjon på kr 312,50.  Virkning for kunden om en tar med MVA er 1,57 øre/kWh. Nøyaktig reduksjon er altså 1612,50 kr ved forbruk på 20 000 kWh.

Se dette diagrammet.

Startet oppgraderinger i tide
Får denne inntektsendringen konsekvenser for framdrift i noen av prosjektene dere har planlagt?

– NVE holder på med endringer i inntektsrammereguleringen. Inntektsrammen er i snaueste laget for ordinær drift med den bemanningen vi har i dag. Hadde det ikke vært for høy investeringsaktivitet, både egenfinansiert og kundefinansiert, så ville vi være nødt til å se på endringer i driften. Investeringsaktiviteten dekker om lag 40 % av lønnskostnadene, sier daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang.

Kan du si noe om økonomisk status for SAE og hva som gjenstår av oppgraderinger av linjenettet?

Vi ikke gjort ferdig noe regnskap for 2011 ennå. Vi har per 3. kvartal estimat for overskudd også i år. Det forventes et svakt resultat i 2012. Vi har betydelige investeringsprosjekter i årene som kommer, og langtidsplanen er å ferdigstille nødvendige oppgraderinger i høyspentnettet innen utgangen av 2015. SAE har behov for å gjennomføre reinvesteringer i størrelsesorden 25–30 millioner i den kommende 4-årsperioden.

Sætrang forteller at egenfinansierte investeringer i nettdriften for 2001–2010 var på nærmere 70 millioner kroner. Disse reinvesteringene har vært nødvendige for å opprettholde leveringskvaliteten.

– Nettet i Sør-Aurdal ble i hovedsak etablert i perioden 1947–1959. Med forventet teknisk levetid på 50-60 år, så sier det seg selv at utfordringene måtte bli store fra begynnelsen på 2000-tallet.

     SAE ser nå positive resultater av investeringene som er gjort. Utkoplingstid som skyldes snø, vær og vind, er betydelig redusert. Samtidig som nettet er fornyet, er det også forsterket med tanke på overføringskapasitet. I tillegg er det innført nye forskrifter per 2007 som stiller krav til at en skal dimensjonere nettet for belastninger som kan inntreffe med 150 års intervall.  – Dette er krevende, men gir over tid langt bedre forsyningssikkerhet, sier Sætrang.