Sist oppdatert: 03.02.2011 17:04

Formannskapet og planutvalget

ARNE HEIMESTØL
 

Tirsdag var det møte i planutvalget og formannskapet. Her gir vi en kort oppsummering av noe av det som ble vedtatt.


Formannskapet

 • Med 4 mot 3 stemmer vedtok Sør-Aurdal kommune å stille garanti for Sol av Isfolket i 2011. Garantibeløp inntil kr. 35 640,-.
  Finansiering via bundet driftsfond konto 25199007. Garantien gis under forutsetning av at de andre kommunene i Valdres stiller tilsvarende garanti.

  Les saken her.
   

 • Sør-Aurdal kommune godkjente enstemmig den framlagte samarbeidsavtalen mellom Sør-Aurdal kommune, Fekjærtunet boligstiftelse og Fekjær poliklinikk. Rådmannen fikk fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av Sør-Aurdal kommune.

  Les saken her.
   

 • Mot FrP sin stemme vedtok formannskapet følgende i saken E-16 Fønhus - Bagn. Takst- og rabattordning ved utbygging med
  delfinansiering med bompenger:

 1. Sør-Aurdal kommune bekrefter sitt kommunestyrevedtak i sak 45/10 om at utbyggingen av E16 på delstrekningen Fønhus – Bagn, på parsell Fønhus – Bjørgo, skal delfinansieres med bompenger.
   

 2. Sør-Aurdal kommune tilrår at det i det videre arbeidet legges til grunn en takst- og  rabattstruktur slik:
   

  • 10 % rabatt for alle trafikanter som betaler med elektronisk brikke
    

  • Det etableres en ordning med passeringstak som innebærer at trafikanter med elektronisk brikke ikke betaler for mer enn 25 passeringer i en kalendermåned.
    

  • Dette passeringstaket skal kun gjelde for lette kjøretøy.
    

 3. Ordføreren – sammen med fylkesordføreren – anmodes så raskt som mulig om å be om et møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet for å drøfte de lokale
  prioriteringer og begrunnelser for den foreslåtte takst- og rabattstrukturen.

Les saken her.
 

Planutvalget
 

 1. Bjarne Berg og Marit Stensrud har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser i forbindelse med gjenoppbygging av boplassen Skrukkefyllhaugen.
  Planutvalget vedtok enstemmig å innvilge søknaden.

Les saken her.
 

 1. Prosjekt vedrørende utbedring av trafikkforholdene ved Hedalen skole.
  Her kan det ligge an til annen løsning enn den kommunen først hadde tenkt.
  Planutvalget vedtok følgende enstemmig:
   

  1. Sør-Aurdal kommune utarbeider revidert reguleringsplan for adkomst- og parkeringsløsning for Hedalen barne- og ungdomsskole og Hedalen naturbarnehage.
    

  2. Forslag til revidert reguleringsplan legges fram for planutvalget og kommunestyret.

  Les saken her.