Sist oppdatert: 07.02.2011 06:58

Stort behov for overgangsboliger

ARNE HEIMESTØL
 

Ettervernsboligene i Fekjærtunet har til nå hatt fem leiligheter for beboere. Den sjette disponeres av personalet. For å bidra til at flere brukere får tilbud i Fekjærtunet, leies den 6. leiligheten ut.


Fekjærtunet på åpningsdagen i september 2009.

 

Personalet ønsket egentlig å beholde leiligheten, men torsdag vedtok formannskapet at den kan tas i bruk av beboere. Det forutsettes at Fekjærtunet boligstiftelse kan tilby personalet tilfredsstillende kontor- og personalrom.

 

– Fekjær døgnenhet har et meget stort press på behandlingsplassene, og det er meget lange ventelister for å komme inn, forteller Elling Fekjær.

 

– En del ungdommer som søkes til Fekjær, trenger noe mer enn mange hjemkommuner kan tilby. Den 6. leiligheten vil være med på å avhjelpe noe på ventetiden for å få plass på selve døgnenheten. Pasienten kan utskrives til Fekjærtunet raskere enn om han/hun skulle utskrives til hjemmet.
 

Dette fordi:

  • Her er det etablert et ambulant team (hører spesialisttjenesten til og er adm. underlagt poliklinikken).

  • Det er tett oppfølging av miljøpersonell for blant annet trening på vanskelige oppgaver.

  • En psykolog fra døgnenheten vil følge pasienten tett opp i overgangsfasen fra døgnbehandling og ut i overgangsboligen.

  • Pasienten vil få et godt aktivitetstilbud med grundig kartlegging gjennom Valdres Kompetansevekst. Det være seg på Kroken i første fase for deretter trening ute i vanlig næringsvirksomhet. Dette er svært viktig for at pasienten skal få en god livskvalitet når han/hun kommer hjem til sin hjemkommune.

Stillingsressursen utvides nå fra 1,4 til 2,0 stillinger og endres til faste stillinger fra 2012.
 

–  Selvsagt vil det skape ytterligere arbeidsplasser å ta i bruk den 6. leiligheten. Derigjennom blir det flere til å bruke alle tjenestetilbudene vi har som butikker, skole, barnehage og drosje med mer. Men hovedgrunnen  for å ta i bruk den 6. leiligheten er at det er et så stort behov for en slik viderebehandling som Fekjærtunet gir, sier Elling. –To større prosjekter er i gang i for å se nærmere på effekten av opphold på Fekjærtunet.