Sist oppdatert: 14.07.2011 20:04

Geir Ståle Bjørnstad (Frp)
Oppvekst 0-18 år

ARNE HEIMESTØL
  Utspørringen fortsetter. I første runde er vi opptatt av temaet oppvekst. Alle listene har fått samme spørsmål, og vi gjengir svarene vi har mottatt på e-post fra hver listekandidat. I dag er det Geir Ståle Bjørnstad (FrP) sin tur.

– Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

Jeg heter Geir Ståle Bjørnstad, er 35 år, gift, har tre barn og bor i Reinli. Jeg jobber til vanlig som energimontør ved Sør-Aurdal Energi og har ingen politisk erfaring fra før, men har et sterkt ønske om å fornye Sør-Aurdal. Sør-Aurdal trenger fornying innenfor politikken. Jeg mener det er veldig positivt å få inn nye folk med nye ideer.

–Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

Jeg er opptatt av skole, helse og omsorg, barn med fysiske og psykiske problemer. Jeg ønsker å styrke økonomien i skolen slik at elever har oppdaterte læremidler, og at undervisningspersonalet får nødvendig etterutdanning.


– En barnefamilie vurderer å flytte til Sør-Aurdal. Hvilke kvaliteter ved oppvekstmiljøet vil du trekke fram dersom du gir støtte til flytteplanene?

At vi har et bra skoletilbud med kvalitet, tilbud om barnehageplass, fritidstilbud, byggeklare rimelige tomter, og ikke minst en bomfri vei. Imøtekommende kommune. Ja-kommune.

– Hvilke sider ved oppvekstmiljøet i Sør-Aurdal mener du bør videreutvikles/forbedres?

– Skole som tidligere nevnt. Legge til rette for dem som har lyst til å starte opp fritidsaktiviteter for barn og unge. Jeg ser positivt på en etablering av møteplasser for ungdom på kveld og helg. Dette bør være tiltak som kan være med på å få til et tilbud som vil være et supplement til idrett og kultur i kommunen og gi ungdommen et bredere tilbud. Kulturskole.

– Hva mener du om struktur knyttet til skole, barnehage, musikkskole og SFO i Sør-Aurdal? 

– Et høyt kunnskapsnivå er et av samfunnets viktigste forutsetninger for et høyt velferdsnivå. Tilstrekkelige midler til lærebøker og materiell. Innføre lærerevaluering. Elever og foreldre bør evaluere lærerne, utdanningsopplegg og arbeidsmiljø på skolene. Sikre at lærere videreutdannes. Kvalitet er en forutsetning for god læring. Sikre alle skoleelever rett til individuell behandling, enten eleven trenger ekstra oppfølging i forhold til læring, eller oppfølging til videreutvikling oppover fra elevens alder og klassetrinn. Gi alle tilbud om gratis skoleskyss.

– Dersom det du skriver som svar på spørsmålene 2–5 kan medføre økte utgifter for kommunen: Hvordan vil du finne inndekning for dette?

– Effektivisering av drift (konkurranseutsetting, gjennomsnitt innsparing er 10 til 15 %) og øking av bolyst /tilflytting til kommunen som igjen øker inntektene.