Sist oppdatert: 26.07.2011 06:27

Line Sandli (Frp)
Helse og omsorg

ARNE HEIMESTØL
  Partiutspørringen fortsetter. I andre runde er vi opptatt av temaet helse og omsorg. Alle listene har fått samme spørsmål, og vi gjengir svarene vi har fått på e–post fra hver listekandidat. I dag er det Line Sandli (FrP) sin tur.

Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

Jeg heter Line Sandli, er 49 år og født i Oslo. Jeg fllyttet til Hedalen for 23 år siden, har to barn og samboer. Min arbeidserfaring er bl.a. innkjøp/regnskap. Driver også med hundeutstilling. Jeg var med på å starte Sør-Aurdal FrP i 2006. Har fungert som leder, studieleder i lokallaget i Sør-Aurdal FrP.

Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

Psykisk helse, rusomsorg, Eldreomsorg/barn og unge.

Hva legger du i begrepet helse?

Begrepet god eller dårlig helse handler om fysisk eller psykisk sykdom eller fravær av fysisk eller psykisk sykdom. En person som er funksjonshemmet, er ikke nødvendigvis syk, og kan derfor ha god helse.

Hovedbudskapet i Stortingsmelding “Resept for et sunnere liv” (2003) var at ved å forebygge mer, kan man reparere mindre. Hva tenker du om dette?

Forebygging av sykdom og sykdomsutvikling/senkomplikasjoner ved sykdom er viktig.
Det handler om hva hver enkelt kan gjøre for å endre livsstil. Det å leve sunt både hva angår mat, mosjon og hvordan vi lever i hverdagen, har stor betydning for vår fysiske og psykiske helse. Her kan det offentlige tilrettelegge ved å gi god informasjon og avgiftsfritak på det som er sunt, og tilrettelegge for fysiske aktiviteter.

Det offentlige må bli bedre på å forebygge sykdomsutvikling ved diabetes, og det må opprettes ambulante tverrfaglige diabetesteam som kan jobbe både i spesialist- og i kommunehelsetjenesten. Fastlegene må også bli bedre på og gi god informasjon om hvordan de som rammes skal leve for å unngå senkomplikasjoner.
De som har problemer med overvekt og rusavhengighet, må også få bedre oppfølging i kommunen etter endt behandling i spesialisthelsetjenesten for å forebygge tilbakefall.
Det å forebygge skader ved fall, spesielt når det gjelder eldre, er viktig. Det gjelder både med tilrettelegging i hjemmet, beskyttelse mot lårhalsbrudd og om vinteren trenger noen hjelp til å strø når det er glatt.

Det bør opprettes eldreombud i alle kommuner som kan kontakte alle over 75 år hvert år for å utrede om de har behov for tilrettelegging i hjemmet, legebesøk, dagtilbud eller annet. Dette kan føre til at flere kan bo i eget hjem lenger. Forebygger sykehjems innleggelser.

Dagtilbud for eldre er også viktig forebyggingstiltak som bør tilbys alle eldre som ønsker det.
Det er også viktig å ha brukerorganisasjonene med i driften av kommunens tilbud. Brukerstyrte enheter har flere steder vist seg å være gode tiltak for både (tidligere) rusavhengige, eller psykisk syke – og også for eldre.
Flere vil kunne klare seg bedre med BPA, og det forebygger passivitet og gir bedre livskvalitet.

Samhandlingsreformen legger opp til større kommunalt ansvar for syke pasienter. Hvordan mener du denne utfordringen bør møtes i Sør-Aurdal?

Samhandlingsreformen trer i kraft fra 2012, noe som medfører at kommunen får et mye større ansvar for helsetjenestene og for å forebygge sykdom og sykdomsutvikling.

  • Interkommunalt samarbeid

  • Kompetanseheving er veldig viktig.

  • Opprette forsterkede sykehjemsavdelinger

  • Øke kompetansen i kommunehelsetjenesten

  • Fortsette det gode samarbeid med Ringerike vedr. legehjemmel slik at et vi får tilfredsstillende legetilbud i hele kommunen også i ytre del av kommunen.

Norge har et av verdens høyeste sykefravær og samtidig en av verdens friskeste befolkninger. Hvilke tanker gjør du deg om dette?

Det er ingenting som tyder på at det norske folk er sykere enn andre, og de fleste mener det er viktig å beholde den gode sykelønnsordningen vi har. Det vil vi sannsynligvis ikke klare hvis sykefraværet fortetter å være så høyt som det er i dag.
Det er viktig med tett oppfølging av den sykemeldte både fra arbeidsgiverside og fra legens. Tilrettelegging på arbeidsplassen, slik at flere kan være på jobb selv om de har en plage, er viktig, og legens sykemeldingspraksis og arbeidstaker og arbeidsgivers holdning, må også endres.

Det er også viktig å fjerne all unødig ventetid i helsevesenet. Det er mange som venter på å få stilt en diagnose eller på behandling. Dette er tid som koster både i form av sykefravær og i menneskelig lidelse. Folk blir sykere av å vente, og så lenge det faktisk finnes ledig kapasitet er dette helt meningsløst. Stadig flere skaffer seg helseforsikring, og disse kommer raskere tilbake til jobb. Regjeringen har derfor et stort ansvar for at folk skal komme raskere tilbake.

Hvilke endringer mener du eventuelt bør gjøres innen helse- og omsorgssektoren, og hvordan mener du disse endringene kan finansieres?

Det viktigste er at alle helse og omsorgstjenester blir finansiert av staten og øremerkes. Eldre må få lovbestemt rett til sykehjemsplass ved behov. Legg ned de regionale helseforetakene og gjør Norge til "ett helserike". Full valgfrihet mellom å benytte private eller offentlige helseaktører- betalt av det offentlige. Dette gjelder både sykehus, behandlingssteder, rehabiliteringsinstitusjoner, fysioterapibehandling, psykolog, psykiater, sykehjem, hjemmet tjenester osv. Opprette døgnåpne lavterskeltilbud til psykisk syke. Frivilligheten må få gode kår, og brukerstyrte enheter bør opprettes.