Sist oppdatert: 17.06.2011 06:38

Åsmund Aukland Sp):
-
Den beste garantien for at man skal ha skole i Hedalen, er at den offentlige skolen består.

ARNE HEIMESTØL
 

Kommunestyret ga enstemmig tilslutning til rådmannens forslag til vedtak i saken om montessoriskole i Hedalen. Bare en mindre justering i ordlyden ble foretatt.

 

Det ble en rolig og saklig debatt da kommunestyret skulle uttale seg om søknaden Stiftelsen Hedalen Montessoriskole har sendt til Utdanningsdirektoratet.

Åsmund Aukland (Sp) viste i sitt innlegg til vedtakene som var gjort i skolesaken og debatten som fulgte behandlingen. – Det var et sjokk for bygda da kommunestyret vedtok å flytte ungdomstrinnet til SAUS. Vedtaket ble omgjort. Kan vi stole på kommunestyret? spurte Aukland.


Åsmund Aukland (Sp)

 

– Montessoripedagogikken trenger vi ikke frykte. Derimot er jeg skeptisk til en utvalgsskole dette kan bli. I saken står det bl.a. at barn av ansatte skal prioriteres ved opptak. To skoler kan skape et klassesamfunn.
 

Aukland mente også at det kunne bli krevende å skaffe lærere til skoletilbudene i Hedalen. – Jeg kan vanskelig tenke meg at bygda ønsker to skoler i samme bygd. Den beste garantien for at man skal ha skole i Hedalen, er at den offentlige skolen består.
 

Harald Liodden (KrF) mente det var bygdas ønske om forutsigbarhet som var bakgrunnen for at søknaden ble sendt. – Jeg ønsker at vi skal legge skolestriden bak oss og se framover. Liodden la fram følgende forslag til vedtak:

 

Kommunestyret mener at behovet for privatskole i Hedalen ikke er til stede nå etter kommunestyrevedtaket av 18.2.2010, som slår fast at Hedalen barne- og ungdomsskole skal videreføres som offentlig skole.
Kommunestyret vil derfor ikke anbefale en godkjenning av søknaden fra Stifelsen Hedalen Montessoriskole.

 

– Sør-Aurdal og Hedalen er tjent med at vi fortsatt har et 1-10 skoletilbud i Hedalen, sa Arvid Berg (TVP). – Vi har sagt at vi vil ha 1.-10. trinn i bygda, og rådmannen har svart godt på spørsmålene som er stilt i tilknytning til monteressoriskolesøknaden.

 

Magne Damslora (Ap) sluttet seg til rådmannen sitt forslag til vedtak. – Vi skal ha en mest mulig lik skole i Sør-Aurdal og en offentlig skole i Hedalen.

 

Forslaget fra Harald Liodden fikk 6 av 21 stemmer, og falt. Deretter sluttet kommunestyret seg enstemmig til rådmannens forslag til vedtak med en mindre endring:

Kommunen er, basert på de beskrevne forhold, bekymret for de negative konsekvensene en oppstart av Montessoriskole i Hedalen vil kunne få for kvaliteten i den offentlige skolen. Det knyttes også bekymring til en mulig reduksjon i tjenestetilbudet innen andre tjenester, som en konsekvens av den økonomiske belastningen en privatskole vil medføre. Kommunestyret vil derfor ikke anbefale en godkjenning av søknaden fra Stiftelsen Hedalen Montessoriskole.