Sist oppdatert: 19.06.2011 16:14

Forslag til ny organisering av stiftelsens ansvar for Bergsrud, Mølla og Badstua i Bronbakke

RØNNAUG SØRLIE
 

Stifelsesstyret for Bautahaugen har et stort ansvar i å forvalte de hus og eiendommer vi har fått ansvar for. Styret med 5 medlemmer er et styre for en eiendomsmasse, men har ikke kapasitet til å forvalte, dvs. administrere eiendommene og ressursene.

Bergsrud er bundet av et testamente som krever god forvaltning av eiendommen. I testamentet står det tydelig at dersom styret ikke er i stand til dette, må garden selges.

Mølla er også en gave til bygda, og utfordringene står i kø når det gjelder å vedlikeholde dette huset.

Et eventuelt salg av Bergsrud vil være et stort tap for bygda. Store deler av garden har ikke vært utsatt for moderne drift, og er således unik og av stor verdi for landbruksmyndighetene. Landbruksmuseet i Ås har uttrykt interesse for Bergsrud, og mener garden er unik som representant for enkelte faser i norsk landbruk. Garden inneholder dessuten en stor mengde redskap som hører til jordbruket på 50-tallet og før siste krig.

Bergsrud innehar store ressurser både i skog og eiendommer som kan utnyttes til ymse formål. Å forvalte og administrere dette er tidkrevende, og styret har ingen kapasitet til dette. Forvaltningen av Bergsrud er dessuten krevende med hensyn til faglig kompetanse både når det gjelder landbrukshistorie, museumsarbeid, kulturarbeid og bygdehistorie.

Styret for Bautahaugen har derfor tatt et initiativ mot ordføreren i Sør-Aurdal, Kåre Helland, fylkeskonservatoren i Oppland fylkeskommune Dagfinn Claudius og driftsstyret for Valdresmusea A/S ved Øyvind Dahle, med tanke på å finne fram til en organisasjonsmodell som kan ivareta Bergsrud, Mølla og badstua.

Etter et møte den 06.05.11 der samtlige var til stede, ble det enighet om å foreslå at Bergsrud, Mølla og badstua ble innlemmet driftsmessig i Valdresmusea a/s på linje med deres ansvar for Bautahaugen.
Styret for Bautahaugen skal fortsatt ha eieransvaret for bygninger og eiendommer. Det betyr at det må utarbeides en avtale som sikrer styrets eierinteresser. Det innebærer at alt av eiendommer, hus og inventar fortsatt skal tilhøre bygda.

Styret for Bautahaugen behandlet saken i sitt møte den 09.06.11 og gjorde slikt vedtak:

Styret for Bautahaugen slutter seg til forslaget om å inngå avtale med Valdresmusea as om drift og istandsetting av Bergsrud, Mølla og badstua i Bronbakke. Styret forutsetter at nåværende eierstruktur blir beholdt. Styret forutsetter også at de blir tatt med i forhandlingene når avtalen skal utformes.

Vedtaket vil bli sendt Valdresmusea a/s som saksbehandler. Saken legges deretter fram for samtlige eiere av Valdresmusea a/s til avgjørelse.