Sist oppdatert: 19.06.2011 16:19

Forslag til ny adkomst og parkering på Bautahaugen

RØNNAUG SØRLIE
 

På møte den 24.03.11, behandlet styret for Bautahaugen et forslag til ny adkomst og parkering på Bautahaugen. Forslaget var utarbeidet av Valdresmusea a/s. Styret sluttet seg til forslaget og la det ut på høring med svarfrist innen 01.06.11.
 

Styret mottok et skriftlig innspill den 12.05. Det var underskrevet av 10 personer. Styret fant høringsdokumentet interessant, og det førte til en lengre drøfting i styret om hvordan vi skulle videreføre saken om en endring av adkomsten til Bautahaugen.

I løpet av møtet fremmet Elling Fekjær følgende forslag:
 

Eierstyret  for Bautahaugen Samlinger ber Valdresmusea a/s utvikle en plan/fagplan for hele området som omfatter Bautahaugen/Brakadokka/setra/årestuggua/gamle Hedalvegen innen 01.06.12.
Planen skal inneholde:
- funksjon av husene inklusive rom for utstillinger
- arealbruken med eventuelle hageanlegg
- ferdsel i området
- adkomst
- billettsalg og serveringssted
- parkering
- hogging og beplanting
- eventuelt andre områder det er aktuelt å ta inn i en slik plan

Styret ber om at en faglig og framtidsretta tenkning legges til grunn for innholdet av planen. Planarbeidet bør foretas i nært samarbeid med eierstyret, venneforeningen, bygda og andre aktuelle instanser.
Planen må danne grunnlag for søknad om økonomiske midler til utvikling av museet. Videre må planen være retningsgivende for alt arbeid som blir utført på Bautahaugen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.