Sist oppdatert: 26.05.2011 17:31

Bydemøtet om skolesituasjonen

PRESSEMELDING FRA BYGDEMØTET
 

Styret for Stiftelsen Hedalen Montessoriskole har i samsvar med sitt mandat fra Hedalen Bygdeutvalg av mars 2010 sendt søknaden om godkjenning som privatskole, innenfor fristen den 1. april 2011.

 

Etter at kommunestyret endret sitt vedtak om nedleggelse av ungdomstrinnet i Hedalen, mente bygdeutvalget at situasjonen burde vurderes på nytt, hvor temaet var enten å la søknadsprosedyren gå som normalt, eller at søknaden skulle trekkes.

 

Den 20. mai 2011 ble saken drøftet på bygdemøte i regi av Hedalen Bygdeutvalg. 51 personer møtte, som med tillegg av 32 fullmakter representerte 83 stemmer.

 

Bygdemøtet uttrykker et enstemmig folkekrav om at det opprettholdes et fullverdig grunnskoletilbud i bygda, det være seg i offentlig eller privat regi, så lenge elevtall og kvalitetskrav tilfredsstilles.

 

Begge forutsetningene er tilstede slik situasjonen er i dag.

 

Spørsmålet handler derfor om ønsket forutsigbarhet og stabilitet for den enkelte elev, for foreldrene, og for hele bygdesamfunnet.

 

Bygdefolket er delt med hensyn til synet på når en privatskole skal igangsettes.

 

Mindretallet mener at forarbeidet til privatskoleetableringen er gjort, men søknaden bør legges på vent inntil et eventuelt nytt kommunestyrevedtak om strukturendringer foreligger. Kommunestyrevedtaket i februar 2010 gir tilstrekkelig sikkerhet for stabilitet og forutsigbarhet, i alle fall på kort sikt.

 

Flertallet mener at det ikke er endringer i det politiske landskapet, eller at det foreligger noen uttalelser om at skolestrukturen er fastsatt, slik den nå er, for de nærmeste årene.

Kravet til forutsigbarhet og stabilitet ivaretas best ved at forberedelsene til igangsettelse av en privatskole fortsetter. I særlig grad vektlegges den usikkerheten som vil oppstå ved et vedtak om umiddelbar nedleggelse, spesielt fordi man har i erindringen hva som skjedde ved forrige nedleggingsvedtak, hvor bygdefolket anmodet kommunen om ett års utsettelse, for å kunne områ seg, men som ble avslått.

 

Søknaden blir dermed opprettholdt.  Det er en allmenn oppfatning at montessoripeda-gogikken er et høyverdig alternativ til dagens pedagogiske metoder.

 

Igangsettelsen av privatskolen vil måtte baseres på elevtall, lærerkapasitet, tekniske og økonomiske forutsetninger på det aktuelle oppstarttidspunktet.

Utdanningsdirektoratets krav er at skolen skal etableres innen tre år etter at tillatelsen er gitt.