Sist oppdatert: 30.05.2011 21:39

Samarbeid skole - hjem

KIRSTEN GREAKER HEIMESTØL
 
 
På slutten av årsmøtet i FAU 24. mai, var det foredrag av en engasjert dame fra FUG. Hun het Kjersti Falck og sitter i sekretariatet der. Jobben hennes består i å reise rundt å holde foredrag og hjelpe i konflikter mellom hjem og skole. Hun fortalte at hun hadde fem voksne barn og hun hadde dermed  mange års erfaring som foreldre og klassekontakt.

Det var en god del foreldre som hadde vært med på årsmøtet, og da foredraget begynte, hadde omtrent halvparten av skolens lærere møtt fram også.

Hun begynte foredraget med å si at trivsel er grunnlaget for all læring. Det er viktig at foresatte er en støtte til både skolen og barna. Hun oppfordret alle i samarbeidet til å være positive. Alle foreldre, uansett bakgrunn, kan være en ressurs for sitt barns læring. Noen foreldre har dårlig erfaring fra egen skolegang. – Vi må sørge for at barna får positive minner fra skolen. Hun oppfordret foreldre til å vise interesse for fagene selv om de ikke skjønner alt selv. Bare man er engasjert, lærer barnet bedre. Det viktigste er at man bryr seg! Lekser skal være trening på kjent stoff.

Hun henviste også til Tomas Nordahl, en kjent forsker som bl.a. har sett mye på hjem/skole-samarbeid. Han oppfordrer foreldrene til å bruke utviklingssamtalen aktivt. Ta opp ting som dere lurer på! Det bør være en lav terskel mellom hjem og skole for å ta opp ting. Er det problemer, ta det direkte opp med skolen! Selv mente Kjersti Falck, ut fra egne erfaringer, at de aller fleste konflikter bunner i manglende informasjon.

Hun oppfordret også til å legge til rette for andre møtesteder enn skolen. (Hun nevnte ikke nettverksgrupper, men er det ikke det som ofte gjøres der?)

Kjersti Falck var også innom temaer som forventninger til hverandre i et samarbeid, vurdering og mobbing.

Og så hadde hun et hjertesukk mot slutten: – Ikke "abdiser" om elevene begynner i ungdomsskolen. Mange foreldre trekker seg mer unna i samarbeidet etter hvert som elevene blir eldre. Selv hadde hun sittet i foreldreråd på en videregående skole!

Foredraget varte i omtrent en skoletime, og dette var en skoletime hvor ingen hadde grunn til å kjede seg! Hun fikk blomster og varm applaus da hun var ferdig, og selv om det meste av det hun sa var ting vi hadde hørt før, tror jeg alle hadde blitt minnet på minst én ting som det går an å gripe fatt i og arbeide videre med.


Arne Ruste har tatt over som rektor. Grete Skogly er FAU-leder fra høsten, og Svein Gunnar Huset har vært leder i FAU dette skoleåret.