Sist oppdatert: 27.03.2011 17:29

Årsmelding fra eierstyret for Bautahaugen Samlinger 2010

 

Eierstyret for Bautahaugen har eieransvar for Bautahaugen samlinger, Mølla og garden Bergsrud. Det er kun samlingen på selve Bautahaugen som har en driftsavtale med Valdresmusea a/s. Bautahaugen samlinger har egen venneforening som lager egen årsmelding.
 

Styret er valgt av Sør-Aurdal kommune for perioden 2007-2011 og har i 2010 hatt slik sammensetning:

 

Leder:  Rønnaug Sørlie, vara Knut Korsæth
Nestleder:   Olaf Ødegård, vara Mari Goplerud Rygg
Kasserer:  Tor Ingar Nordby, vara Gunnar Fossholt
Sekretær: Gunn Karin Fossholm, vara Lisbeth Garli
Styremedlem og ansvarlig for Bergsrud Gard: Elling Fekjær, vara Knut Erik Digene

 
Leder av venneforeninga Ingrid Gunderhuset, har møtt som obervatør på møtene.

Styret har i 2010 hatt 7 styremøter og behandlet 19 saker.
 

Aktuelle saker har hatt fokus i 2010:

 • Bautahaugen har ei gammal badstu som i 2009 ble restaurert på Valdres Folkemuseum. Badstua ble sommeren 2010 satt opp igjen på sin gamle plass mellom Bronbakke og Bergsrud. Eieren av Bronbakke er inneforstått med at framtidig veg fram til badstua skal gå fra Bergsrud. Parkering legges til rette utafor tunet på Bersrud.

 • Fra Venneforeningen påtok Gudbrand Lia og Kari Halldis Brenden seg ansvar for å være spesielt fokusert på hva som skjer med mølla.

 • Som et ekstra sommertiltak ble det vedtatt at styret oppretter et kunstgalleri, Galleri Bauta. Galleriet fikk kommunal støtte på kr 20.000,- og fylkeskommunal støtte på kr 70.000,- Salgsutstillingen var åpen fra 15.07–15.08. Det var mange besøkende og et bra salg av bilder. Kunstnere var Ståle Blæsterdalen, Kai Rittun og Thorstein Rittun. Styret ga tilskudd til privat juleutstilling med bilder av Einar Sigstad i desember måned.  Styret gjorde vedtak om å gjennomføre en kunstutstilling også sommeren 2011.

 • Valdresmusea a/s opprettet en 20 % stilling for vaktmester fra 01.05.10. Hallstein Nerby ble ansatt i stillingen.

 • Samarbeid med Bagn Bygdesamling. Det ble gjennomført et fellesmøte der tema for samarbeid ble drøftet.

 • Deler av styret var invitert med til forberedelsene i forbindelse med kongeparets besøk i Valdres og Sør-Aurdal i juni mnd. Kongepartes underskrifter er seinere inngravert på kongesteinen på Bautahaugen.

 • Det ble laget informasjonsskilt på fire av husa på Bautahaugen. Disse ble satt opp før sommersesongen begynte. Flere skilt planlegges i 2011.

 • Sommersesongen ble veldig godt besøkt og Venneforeningen gjennomførte sommeraktivitetene som planlagt. Ca. 1200 personer besøkte Bautahaugen i sommersesongen; flere nasjoner var representert. Åpningstida fra kl. 12-15 var i knappeste laget. Det er et ønske om å utvide åpningstida.

 • Lysfesten ble gjennomført med god innstas av Venneforeningen og husmorlaget.

 • Styrets økonomi er særs dårlig. Det å drive en stiftelse koster penger bl.a. til krav om  revisorvirksomhet.  Saken er tatt opp med ledelsen i Sør-Aurdal kommune. Rådmannen skal se på saken.

 • Inngangspartiet til Bautahaugen. Vegvesenet har påpekt at hovedinngangen til Bautahaugen er trafikkfarlig. Inngangen er for øvrig ganske uryddig med flere små porter i gjerdet. Museet vil være tjent med å finne en annen inngang. Styret arbeider videre med saken.

 • Det er gjennomført møte med Valdresmusea a/s, Venneforeningen og styret for Bautahaugen. Det ble tatt opp en del rutiner vedrørende driften og for øvrig gått gjennom rollefordeling og samarbeidsformer.

 • Det er igangsatt et betydelig registreringsarbeid av gjenstandene på Bautahaugen. Registreringen gjennomføres i samarbeid med Valdresmusea a/s.

 • Kjøkkenet i Brakastuggua har fått ny benkeplate.  Det er også gjennomført en del elektrikerarbeid for å oppgradere bruk av større maskiner på kjøkkenet.

 • Skinnfellene i Liesstuggua er oppbevart etter antikvarisk forsvarlig måte på Land Musem. Bautahaugen kan hente dem ut når det måtte ønskes.

Årsmelding for Bergsrud Gard 2010 – en del av stiftelsen Bautahaugen Samlinger


Styremøter for Bergsrud Gard har vært holdt samtidig. Styret har i 2010 behandlet 10 saker.
Aktuelle saker som har hatt fokus i 2011:

 • Driftssituasjonen på Bergsrud har også blitt fokusert i 2010. Det er vanskelig å få garden til å bære seg. Brukerne på Bergsrud flyttet 1. oktober. Huset er deretter leid ut uten at styret har stilt krav om drift av garden. Det er drøftet med Fylkeskommunen om det er mulig å få støtte til drift av Bergsrud. Styret arbeider videre med saken.

 • Styret aksepterte at det ble inngått avtale om makeskifte av Bergsrud sin del i Kjensrudhytta med  ¼ part, mot at Bergsrud mottar skog tilsvarende vår verdi av vår del i hytteeiendommen. Dette under forutsetning av at Bergsrud overtar gammel skogskoie og stall vederlagsfritt for flytting til Bergsrud sin eiendom i Vassfaret. Saken ble behandlet som sak i jordskifteretten, og styret hadde satt som betingelse at sakens utfall ikke skulle få konsekvenser for styrets ansvar i henhold til testamentet vedrørende Bergsrud.

 • Saken mot kommunen om erstatning for vannmangel på Bergsrud i des. 2009 ser ut til å være tapt. Styret mener det er en årsakssammenheng mellom oppstart av vannverket og tap av vann på Bergsrud. Dette har vi ikke fått gjennomslag for. Saken kostet stiftelsen kr. 165.000,-

 • Langs Bergsrud sin eiendom i Djupedal er det behov for å sette opp en bom slik at det blir system i vegavgiftene i området. Styret arbeider videre med saken.

 • Styret tar ansvar for å betale gravstedet til familien Bergsrud. Gravstedet vil ellers bli slettet.

 • Det er enighet om å leie ut et jordbruksareal på Enga i minst 5 år etter 2013.