Sist oppdatert: 15.11.2011 06:31

Kommunestyretmøtet i uke 45

ARNE HEIMESTØL
  Sist torsdag var det kommunestyremøte. Vi gjengir noen referater som er knyttet til dagmøter, valg av representant til Sør-Aurdal musikkråd og rehabilitering og eventuelt utvidelse av SAUS.
  • Her er hele møteprotokollen.

Noen vedtak:

Møtetidspunkt for kommunestyre- og formannskapsmøter
Med virkning fra 2012 skal fire av kommunestyremøtene holdes på dagtid, tre på kveldstid. Sakslista vil være avgjørende for hvilke møter som legges til dagtid. Formannskapets ni møter skal holdes på dagtid.

Ekstramøter utover oppsatt møteplan skal holdes på ettermiddag/kveld. Satsene for møtegodtgjørelse og dekning av tapt arbeidsfortjeneste vurderes ved budsjettbehandlingen, og følger av endringer i ordførers godtgjørelse. Reglementet endres ved en senere generell gjennomgang i kommunestyret. Økt budsjettbelastning innarbeides i administrasjonens budsjettforslag for 2012.

Valg av representant/vararepresentant til Sør-Aurdal musikkråd
Sør-Aurdal Ap foreslo Magne Damslora som representant. Oddvar Fremgaard (TpK) foreslo Olav Kristian Huseby og at valget skulle skje skriftlig. Huseby ble valgt som representant med 16 stemmer og Damslora blir vararepresentant.

SAUS. Rehabilitering og evt. utvidelse av skoleanlegget
Etter forslag fra Ap ble følgende enstemmig vedtatt:

Før oppstart av rehabilitering og evt. utvidelse av skoleanlegget må det utarbeides en tilstandsrapport av anlegget, med følgende tilleggspunkter som må utredes/avklares nærmere:

a. Før utvidelse av romprogrammet må det bygningsmessige området sikres mot framtidig flom/oversvømmelse enten v/flomvoll eller at bakkenivået heves.

b. Det må foretas nøye undersøkelser med eksisterende bygningsmasse vedr fukt, soppdannelse m.m.

c. Ved avdekkende fuktskade må det foretas en helsemessige undersøkelse av skoleelevene for eventuelt å være i forkant for å forebygge tiltak med utvikling av allergiske reaksjoner og luftveislidelser med bakgrunn i skjulte soppdannelser på grunn av fuktighet. Evt. rapport fra kommunelege behandles av kommunestyret.

d. Det bør også utarbeides en økonomisk kost-nytteanalyse av forslaget om renoveringen evt. utvidelse av nåværende bygningsmasse kontra å bygge nytt.

2. Utvidelse av romprogrammet kan bestå av følgende:
· Garderobeanlegg
· Økt lagerkapasitet
· Musikkavdeling med tilhørende øvingsrom og lager.
· Auditorium med scene som kan benyttes ved forskjellige kulturarrangementer.
· Vestibyle som tilpasses det nye behovet
· Eventuelle lokaliteter for Frivilligsentralen jf. punkt 5.

3. I det videre arbeid med endelig romprogram, spesielt det som omhandler idretten, flerbrukshall plassering m.m. skal Idrettsråd / musikkråd være samtalepartner i det videre arbeid med prosjektet. (ikke et enkelt Idrettslag)

4. Administrasjon må utrede en langsiktig plan for hele Fossvangområdet inkl bruken av ”Fossvang” samt plassering av ny flerbrukshall.

5. Hvis utredningen medfører at man ikke ønsker å benytte Fossvang som ”Kulturhus” bør man legge inn lokaliteter for Frivilligsentralen i det nye romprogrammet med rehabilitering av blokk C.

6. Iht. til plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2009, fikk kommunene økt ansvar og nye virkemidler for å ta hensyn til flom og ras i arealplanleggingen. Dette er senere innskjerpet ved brev av 7.juli 2011 fra Miljødepartementet, som minner om det ansvar kommunene har ved planlegging av bygg i flomutsatte områder.

7. Når saken er ferdig utredet, jf. punkt 1-6, legges saken fram for ny politisk behandling.