Sist oppdatert: 29.11.2011 05:56

Møte i formannskapet

ARNE HEIMESTØL
  Årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for 2012–2015 er nok de største sakene formannskapet skal behandle tirsdag. Se hele sakskartet her. Vi har kopiert ut saker fra økonomiplanen som berører ulike virksomheter i Hedalen.Vikarpool i Hedalen

Det blir jobbet med vikarpool for miljøarbeidertjenesten, hjemmetjenesten og i Fekjærprosjektet.

SFO
Formannskapet har bedt rådmannen utrede muligheter for bedre SFO-tilbud i alle deler av kommunen. På grunn av få interesserte brukere i Hedalen har det vært vanskelig å få til et SFO-tilbud der som er selvfinansierende. I budsjettforslaget er det avsatt en reservepost for evt. å dekke økte utgifter til et slikt tilbud. Det vil bli gjennomført behovskartlegging og vurdering av organisering på nyåret.

Redningsbil Hedalen
Redningsbilen ved Hedalen bistasjon er en 1978-modell og er moden for utskifting. Men brannbilene har kort kjøredistanse i året så det bør søkes å finne brukte biler som kan benyttes til brann- og redningstjeneste en del år framover.

Opprustning av Hedalen b/u skole
Hedalen barne- og ungdomsskole: kjøkkenet, naturfagavdelingen og gymavdelingen må rustes opp. Det er også behov for lydisolering av rom. (...)

Kjøkkenet ved Hedalen barne- og ungdomsskole oppfyller ikke tidens krav til et skole- og grendehuskjøkken. Tiltaket skal utføres i nært samarbeid med Hedalen skoles venner, og det er stilt i utsikt betydelig dugnadsinnsats og penger fra enkeltpersoner, næringsliv, lag og
organisasjoner. Total kostnad på kjøkkenet er beregnet til kr 700 000. (...)

Ved HEBU er det alt for få grupperom. Dette vanskeliggjør gjennomføringen av spesialundervisning og annen gruppeundervisning. Utfordringen er sendt over til Drift og Vedlikehold som sammen med rektor skal ha en befaring for å se på mulighetene innenfor eksisterende bygningsmasse.

Trafikksikkerhet - Hedalen skole
I vedtatt trafikksikkerhetsplan er det beskrevet tiltak ved alle skolene i kommunen. Nå gjenstår tiltak ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Etter initiativ fra FAU ble planene noe endret, dette er behandlet i formannskapet. Det vil bli søkt Oppland fylkeskommune om medfinansiering fra trafikksikkerhetsmidler.

Investeringsprosjekter knyttet til Hedalen

Opprusting av Hedalen barne- og ungdomsskole

300 000 kr

Redningsbil i Hedalen

140 000 kr