Sist oppdatert: 12.10.2011 21:56

Reinli vil ha bedre veg

ARNE HEIMESTØL
 

Det er tent et håp om at vegen til Reinli kan bli utbedret allerede i 2013. Et samarbeid mellom ulike myndigheter kan være løsningen.

 

Etter at skolen i Reinli ble lagt ned ,og barnehage flyttet til samme sted, har trafikken på vegen mellom bygdene økt betraktelig, også som følge av at det er ca. 1000 hytter som benytter denne vegen.

 

Fylkesvegen er i dårlig forfatning, og ordfører Kåre Helland har tatt initiativ til et samarbeid som innebærer bruk av overskuddsmasse fra tunellene som planlegges bygd mellom Bagn og Bjørgo fra 2013.

 

 

– Et slikt tiltak kan være en  vinn-vinn relasjon, sier Helland. Det er behov for å deponere betydelige mengder masse, og kan noe av dette brukes til utviding av vegen mellom Bagn og Reinli, vil dette være positivt både for Oppland Fylke, som har ansvar for denne vegen, og Statens Vegvesen som må finne egnet deponi for overskuddsmasse fra tunellene.

 

Vi har spurt Bjørn Nyquist i Statens vegvesen Region øst om hvor saken står i dag.

 

– Det er riktig at vi vurderer om vi skal bruke noe av overskuddsmassene fra  veganlegget E16 Bagn–Bjørgo som grunnlag for en utbedret fylkesveg til Reinli. I E16-prosjektet skal det bygges to tunneler, henholdsvis ca. 2,6 km og ca. 0,6 km. Opprinnelig hadde vi tenkt å legge det meste av overskuddsmassene i en fylling for å rette ut Kjerringsvingen omtrent midt mellom Bagn og Bjørgo. Etter ønske fra kommunen vil vi nå gjennomføre et forprosjekt for å se på alternative løsninger for opprustet veg til Reinli samtidig som vi får en bedre anvendelse av overskuddsmasser fra tunnelene. Forprosjektet vil inneholde følgende punkter:  

• Valg av standard

• En vurdering av teknisk løsning

• Massebehov

• Konsekvenser og gjennomførbarhet

• Kostnadsvurdering med nøyaktighetsnivå +/- 25 %

• Vurdering av nødvendig videre planprosess

Som en opsjon i  arbeidsgrunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplan for E16 mellom Bagn og Bjørgo er det lagt inn forslag til utarbeidelse av reguleringsplan for vegen opp til Bjørgo. Beslutning om å utløse denne opsjonen vil bli tatt når forprosjektet er ferdig.

 

– Hvilken betydning kan bruk av tunellmasse ha for kostnader ved utbygging Bagn–Reinli?

 

– Behovet for å tilføre masser vil være avheng av hvilken løsning man kommer fram til. Tilgang på overskuddsmasser fra Bagn–Reinli parsellen vil naturligvis være gunstig for anlegget hvis løsningen som velges, forutsetter tilkjøring av masser fra eksternt massetak. Vi er enda for tidlig i prosessen til å kunne si noe om størrelsen på evt. innsparinger. Det må vi heller få komme tilbake til når forprosjektet foreligger.

 

– Hvordan har samarbeidet med Sør-Aurdal kommune vært i denne saken?
 

– Vi har et meget godt samarbeid med kommunen i begge prosjektene vi har på E16 (Fønhus – Bagn og Bagn – Bjørgo). De stiller opp på møter og hjelper godt til med gjennomføring av praktiske oppgaver som dukker opp i forbindelse med planleggingen.

 

– Omtrent når tror du utbygginga Bagn–Bjørgo vil starte?
 

– I gjeldende handlingsplan til Norsk Transportplan (NTP 2010-2019) er det satt av penger til oppstart av utbygging på strekningen Bagn - Bjørgo i 2013. Oppstarten er imidlertid avhengig av lokal tilslutning til delfinansiering av prosjektet med bompenger. Det foreligger pr. dato ikke noe prinsippvedtak om slik finansiering i noen av kommunene, men det er lokalpolitisk tilslutning til å arbeide videre med et opplegg om delvis bompengefinansiering.