Sist oppdatert: 18.10.2011 06:20

Kommuneloven og valg av formannskap

ARNE HEIMESTØL
  Det har vært en del uklarheter rundt hvordan kommuneloven skal tolkes med hensyn til valg av formannskap. Vi har spurt Kommunal- og regionaldepartementet om dette, og her er avdelingsdirektør Sølve Monica Steffensen sitt svar:

Dersom valg av formannskap skjer som forholdsvalg, gjelder følgende prinsipper:

 1. Valget skjer på grunnlag av innleverte lister
   
 2. Dersom begge kjønn er representert i gruppen som stiller listen, skal både kvinner og menn føres opp på listen.
   
 3. Når det skal avgjøres om lovens krav til kjønnsmessig balanse er oppfylt, ser man på den enkelte gruppe som får valgt representanter, ikke formannskapet samlet. Dette fremgår av kommuneloven § 37 nr. 3
   
 4. Kommuneloven § 37 nr. 3 viser til kravene til listeforslag i loven § 36 nr 2.  

  Dette innebærer:
  Får gruppen valgt inn 5 representanter, skal det være en fordeling 3-2 mellom kjønnene.

  Får gruppen valgt inn 4 representanter, skal det være en fordeling 2-2 mellom kjønnene.

  Får gruppen valgt inn 3 representanter, skal det være en fordeling 2-1 mellom kjønnene.

  Får gruppen valgt inn 2 representanter, skal begge kjønn være representert.

  Får gruppen valgt inn 1 representant, stilles det ikke krav til kjønn.

Reglene om kjønnsmessig fordeling gjelder ”så langt mulig”. Dette fordi det kun kan velges kommunestyrerepresentanter inn i formannskapet.
 
Dersom valg av formannskap skjer som avtalevalg, i medhold av kommuneloven § 38a, ser man formannskapet som en gruppe. Dersom formannskapet består av 7 medlemmer, krever loven at hvert kjønn skal være representert med minst 3 – dvs. at den kjønnsmessige fordelingen skal være 4 – 3.