Sist oppdatert: 03.10.2011 06:48

Hedalen.no kommenterer
Svarteper om formannskapet

ARNE HEIMESTØL
  13. oktober trer det nye kommunestyret sammen for første gang. Om  det blir to eller tre kvinner i formannskapet, er foreløpig ikke avklart.

Forhandlingsutvalgene til Sp og Ap, som begge bestod av tre menn, har inngått en avtale som innebærer at Sp må nøye seg med to representanter i formannskapet, Kåre Helland og Kari Brit Olmhus Øyhus. Ap får tre; Svein Bakke, Magne Damslora og Emmy Bakkom.

Det er da to plasser igjen i formannskapet. Disse går trolig til TPK og Frp som begge har tre mannlige representanter i kommunestyret. De som skal sitte i formannskapet, må velges blant kommunestyrets faste medlemmer.

Om kjønnsmessig representasjon på lister leser vi dette i punkt 1.5. i rundskriv H-4/11:

Kommunelova § 36 nr. 2 om listeframlegg er endra sidan dei konsituerande møta etter valet i 2007. Lova fastset no følgjande krav til listeframlegga når det gjeld fordeling av kvinner og menn:

Skal det veljast to eller tre medlemmer, skal kvart kjønn vere representert på den einskilde liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Skal det veljast seks til åtte medlemmer, skal kvart kjønn vere representert med minst tre. (...)

Ved val til folkevalde organ som etter lov berre består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved val av arbeidsutval for folkevalde organ, skal desse reglane følgjast så langt det er mogeleg.

Ut fra dette synes det klart at kommunestyret står overfor et problem når formannskap skal velges. Ole Bjarne Strømmen, som er leder i Sp, mener at Fylkesmannen kan gå inn i denne saken etter at valget er gjort. Fylkesmannen kan si ja eller nei til det kommunestyret gjør. Godkjennes ikke framgangsmåten, må nytt valg til.

Dersom kommunestyret kommer til at det må være minst tre kvinner i formannskapet, kan løsningen bli å enten velge Kari-Anne Rustebakke (KrF) eller å bytte ut Magne Damslora (Ap) med en kvinne fra dette partiet.

Det skal bli spennende å se om kommunestyret vil "spørre først og grave etterpå". Vi mener det vil være uheldig å ikke avklare hvordan kommunelovens paragraf 36 er å forstå før en gjennomfører valget. Både Fylkesmannen og Kommunal- og regionaldepartementet har personell som sikkert kan gi svar til dem som spør.