Sist oppdatert: 06.10.2011 17:30

Fønhus–Bagn ikkje med

ARNE HEIMESTØL
  Statsbudsjettet nemner E16 Fønhus–Bagn, men det er ikkje sett av pengar til utbygginga i 2012. Regionvegsjef Sissel Sandlien ser ikkje nokon dramatikk i dette. Ho viser til at det eventuelt skal leggjast fram ein bompengeproposisjon. Då vil oppstartsmidlane truleg vere bompengar.

Dette les vi i Prop. 1 S (2011–2012):

Nærare utgreiingar og ekstern kvalitetssikring av ei rekkje større prosjekt pågår. Regjeringa vil vurdere desse prosjekta nærare, inkludert tilrådingane frå kvalitetssikringsarbeidet, og vil deretter kome tilbake til Stortinget. Regjeringa tek sikte på å vurdere bompengeproposisjonar i 2012 m.a. for desse større prosjekta:

(...) E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo, delstrekning Fønhus – Bagn, Oppland

E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo, delstrekningen Fønhus – Bagn
Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009), side 237, og Prop. 1 S (2010–2011), side 102.
På grunn av plansituasjonen legges det opp til etappevis utbygging med delstrekningen Fønhus – Bagn som første etappe, jf. Prop. 1 S (2010–
2011). Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering, men det gjenstår noen avklaringer om takst- og rabattsystem. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere og
eventuelt fremme forslag om delvis bompengefinansiering av prosjektet i 2012.