Sist oppdatert: 03.09.2011 15:41

Kjære velger!

KARI-ANNE RUSTEBAKKE (KrF)
 

KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag. Vi er et sentrumsparti som ser verdien og viktigheten av gode fellesskapsløsninger – kombinert med innsatsen av frivillige organisasjoner og valgfriheten for familier og enkeltmennesker. Vi legger stor vekt på ikke-materielle verdier. Vi går til valg på mottoet: Menneskeverd i sentrum.

Vi ønsker et samfunn som gir trygghet, også for dem som ikke greier å stå på for sine rettigheter – et samfunn der alle innbyggerne i Sør-Aurdal skal få leve et godt liv ut fra den enkeltes livssituasjon.

Vi vil gi barn og unge en trygg hverdag gjennom å styrke barnevernet og gi gode fridtidstilbud. Tilbud må sikres til barn og unge som er utsatt for, eller vitne til, vold og rusmisbruk i familien.

Det må legges til rette for et fleksibelt barnehagetilbud, tilpasset familienes behov. Barnehagene må ha gode lokaler, egnede uteområder og velkvalifisert personale.

Skolestrukturen må være forankret i befolkningen. Skolene må få tilstrekkelig med ressurser til å skaffe nok lærere og nødvendige læremidler. Skolen må tilrettelegges både for praktisksterke og teoristerke elever, og det er et mål i seg selv at alle elever opplever å lykkes med noe. Praktiske valgfag må tilbys som et alternativ til språklig fordypning i ungdomsskolen. Vi ønsker å arbeide for at frivillige tilbud som SFO og leksehjelp blir av god kvalitet.

Det skal være godt å bli gammel i vår kommune. Det må søkes en god balanse mellom hjemme-basert omsorg, omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Men det er ikke nok med en seng eller et besøk av hjemmesykepleien. Hverdagen må fylles med positivt innhold, også for eldre som trenger pleie. Institusjonene må gis nok personell, slik at det kan tilrettelegges for aktiviteter og opplevelser som gir et positivt livsinnhold. Dette kan med fordel skje i samarbeid med frivillige organisasjoner.

KrF vil la frivillig innsats blomstre både i lag og foreninger og gjennom private ideelle organisasjoner. De fyller viktige funksjoner i samfunnet. Frivilligheten  representerer tradisjoner og kunnskap som KrF vil ta vare på. KrF vil sikre en god samhandling mellom frivillige organisasjoner og det offentlige. Frivillighet må oppmuntres og gis gode arbeidskår.

KrF ønsker å bidra til gode vilkår for næringslivet. Det må stimuleres til entreprenørskap, og forholdene må legges til rette for gründere. Vi vil legge til rette for dem som ønsker å satse på landbruk som yrke og næring. Fornuftig bruk av lovverket kan sikre bosettingen, miljøet og en forsvarlig drift av jordbruksarealene. Aktive bønder bør gis gode muligheter for å øke produksjonen. Vi ønsker å legge til rette for en variert bruksstruktur som både tar hensyn til tradisjonelle familiebruk og gir mulighet for ulike samarbeidsformer.

Skogsbrukspolitikken må stimulere til bedre utnyttelse, samt videreforedling av skogsressursene innenfor en bærekraftig ramme.

Vi ønsker at våre naturressurser i større grad skal komme vår egen kommune til gode.

En god tilrettelegging for kirke, kultur og fritid betyr mye for innbyggernes trivsel. Kulturaktivitetene må ha som mål å styrke fellesskapet, og kulturskolen må styrkes.

Sist, men ikke minst:
KrF mener den gode grunnmuren som kristne verdier gir samfunnet, må tas med videre i nye tider. Trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Det verdinøytrale samfunn er en illusjon. Mangfold er verdifullt, og trygghet for egen kulturbakgrunn er viktig i møte med andre kulturer.

Hvis du synes at våre verdier er viktige, bør du stemme på KrF.

Godt valg!
Med vennlig hilsen
Kari-Anne Rustebakke
(1. kandidat på KrF sin valgliste i Sør-Aurdal)