Sist oppdatert: 21.04.2012 05:57

- Har vi råd til å la være?

ARNE HEIMESTØL
 

Kommunestyret behandlet torsdag 19.4. saken rehabilitering og eventuell utvidelse av C-blokka på Sør-Aurdal ungdomsskole. Det er nå klart at den ikkerenoverte blokka på SAUS skal rives, og nytt bygg vil komme på flomsikker grunn.
 
Vi gjengir utdrag av møteprotokollen:

Kommunestyret har i sak 47/11 gjort et enstemmig vedtak i 6 punkter, og i pkt. nr. 7 bedt om at resultatet av disse utredningene legges fram for ny politisk behandling. Ønsket utredning og vurdering foreligger for C-blokka ved SAUS og for Fossvang. Det er viktig for videre framdrift i saken at prinsipiell bruk av disse to bygningene blir avklart før arbeidet med de gjenstående deler av vedtaket blir lagt fram for ny behandling.

 1. C-blokka rives i sin helhet og gjenoppbygges på dertil egnet område (flomsikkert område).
   
 2. En plan for hele Fossvangområdet skal utarbeides gjennom en prosess der alle brukerne/grunneiere av området og Fossvangbygget involveres.
   
 3. Det er ønskelig med flere alternative skisser i starten av prosessen som legges frem på åpent møte før en går videre med konkret alternativ. Dette i tråd med notat av åpent møte datert 17/4 (S.G.)
   
 4. Gjennom dette arbeidet skal hele kommunens interesser ivaretas gjennom åpne møter og planleggers kontakt med lag og foreninger samt politisk involvering gjennom formannskap og kommunestyre.
   
 5. For Fossvang skal det raskest mulig utarbeides kostnadsoverslag for midlertidig gjenåpning/bruk av 1. etasje.
   
 6. C-blokka brukes frem til nytt bygg er klart til bruk, så langt det er mulig.
   
 7. Krav til skisser som fremlegges:
   
  • Det skal foreligge en stipulert kostnad.
    
  • Det skal foreligge en vurdering av hva man kan oppnå i tippemidler
   med bakgrunn i dette stipuleres lånekostnad.
    
  • Det undersøkes nøye hvilke behov som kan dekkes, for vår og nærliggende kommuner, i en utbygging av Fossvangområdet (en markedsundersøkelse).

På møtet på SAUS mandag 16. april  kom det inn mange ønsker om tilleggsfasiliteter. Se plansjef Svein Granli sitt notat.

Mange hadde ordet til saken i kommunestyret. Karen Marie Kvåle Garhus (Sp) viste til skolegruppas besøk på Bagn skole samme dag. Her hadde det kommet fram at kommunen nå bør se begge bagnskolenes rombehov i sammenheng. Også kulturskolens behov må inkluderes i planleggingen.

Stig Solbrekken (Ap) mente at tiden nå er inne for en sterkere satsing på barn og unge. – Sør-Aurdal skal være en attraktiv kommune å bo i. Vi bør ha en hall som både dekker idrettens og kulturlivets behov.

Kari Anne Rustebakke (KrF) pekte på at ungdomsskolens rombehov synes å være godt ivaretatt i framlagte skisser. – Gymnastikksalen bør kunne deles i to slik at flere grupper kan bruke den samtidig. Hun roste også Frivilligsentralen for det omfattende arbeidet den står bak, og la til at en flerbrukshall kan gi inntekter ved utleie.

Rasmus Piltingsrud (H) mente at en ny storstue i kommunen kan bidra til å gjøre Sør-Aurdal til en attraktiv kommune å bo i eller flytte til. Han viste også til gode erfaringer med byggekomiteer i slike prosjekter, men fikk ikke flertallet i kommunestyret med på å innføre en slik ordning i Sør-Aurdal.

Line Sandli (FrP) sa at kommunen har ansvar for å lære barn å svømme. Et svømmebasseng må kommunen ha. – Dette kan også gi kommunen inntekter ved utleie.

Den største engasjementet for en storsatsing kom nok fra Oddvar Fremgaard (TPK). – Har vi råd til å la være? spurte han.

Både Tor Anders Perlestenbakken (TPK) og Olav Kristian Huseby (H) viste til at høye kostnader knyttet til én eller flere satsinger kan gi kommunen økonomiske utfordringer.

Ordfører Kåre Helland (Sp) kom inn på økonomi og brukte en satsing på 60 millioner kroner som eksempel. 10 millioner mente han prosjektene kan få fra tippemidler. 5–10 millioner kan komme som gaver og dugnadsbidrag. Resten må dekkes av kommunen, og det kan gi en årlig utgift til renter og avdrag på 4,4 millioner kroner dersom avdragstiden er 25 år.