Sist oppdatert: 11.02.2012 11:32

Kjøkkenet ved Hedalens storstue

ELLING FEKJÆR
 

I Hedalen er vi så heldige å ha et stort og flott skole- og barnehageanlegg. Skolen med samfunnsdel/gymsal sto ferdig på slutten av 1960-tallet og er blitt påbygd seinere. Som de fleste kommunale bygg og anlegg har også dette store anlegget hatt et stort vedlikeholdsetterslep.
 

Ingen bygd i Valdres har muligens så mange lag, foreninger, fritidsaktiviteter i forhold til folketallet, som det finnes her i Hedalen. Mye av denne aktiviteten foregår nettopp på og ved skolen. Med andre ord bruker hele bygda – gammel og ung – nesten til alle døgnets timer og ukedager skoleanlegget.
 

En bygningsmasse og anlegg trenger vedlikehold og utbedring. Ikke minst ved et anlegg som blir så mye brukt som Hedalen barne- og ungdomsskole. Det er utrolig prisverdig det store dugnadsarbeid bygdefolket utførte i 2010 og 2011 i regi av Hedalen Skoles venner, for å sette selve skolen, barnehagen og uteanlegget i skikkelig stand.

Ikke bare ble det lagt ned mye dugnadsarbeid, men også samlet inn penger/gitt materialer til bruk i vedlikeholds- og utbedringsarbeid. Sør-Aurdal kommune bevilget også midler til materialer/maling etc. Rådmannen og hans stab deltok aktivt i planlegging og godkjenning av alt arbeid som ble utført på frivillig basis. En kan vel si at dette ble en stor ”kommune- og folkedugnad”.

 

Nå er den store bygningsmassen godt vedlikeholdt utvendig og uteområdet / anlegget er velstelt og pent. Det er nå et flott skue å reise forbi eller stoppe ved Hedalen barne- og ungdomsskole.

 

Hedalen Skoles Venner stopper ikke med å engasjere seg med utvendig vedlikehold / utbedring. Nå skal det 1960-talls skolekjøkkenet skiftes ut med tidsmessig og funksjonelt kjøkken etter dagens krav og standard. På grunn av råte i vegg og slitasje generelt av rommet, blir dette et storarbeid. Dette vil ikke bare kreve dugnadsinnsats, men penger i en størrelse av minst 700 000 kr! Kommunestyret bevilget før jul 300 000 kr til arbeidet.
 

Samfunnsdelen på skolen er Hedalens storstue. Vi som bygdesamfunn bør etter min mening vise at vi er i stand til å reise de 400 000 kr som står igjen for å fullfinansiere en tidsmessig og bra kjøkkenavdeling.

 

I de seinere år har Hedalen samlet inn store beløp til ulike utviklingstiltak. Jeg tør påstå at dette har ført til et enda sterkere samhold i bygda vår. Jeg veit at det blir lagt merke til og langt ut over bygdas grenser, det store engasjement, dugnadsånd og samhold som er i denne bygda og hva som finnes/skapes i Hedalen.

 

Engasjement, samhold og dugnadsånd er noe av bygdas identitet og kjennemerke. Dette skal vi ikke bare være stolte av, men dette må pleies videre. Dette er med på å gi bygda en solid og god utvikling.

 

La oss nå som bygd gå sammen om skaffe tilveie de resterende midlene som må til for at Hedalen skole og bygdas storstue skal få et nytt og godt kjøkken. Dette skal vi klare!

 

En stor takk til Hedalen Skoles Venner for at dere går i bresjen også for dette store, men nødvendige tiltaket.

 

  • Her finner du informasjon om hvordan du kan støtte HSV sitt arbeid med renovering av skolekjøkkenet.