Sist oppdatert: 17.02.2012 20:17

Spørretimen i kommunestyret

  I kommunestyremøtet som ble holdt på Tingvoll torsdag 16.2., stilte Olav Kristian Huseby (H) spørsmål om utlysing av nye stillinger og andre kunngjøringer. Vi gjengir spørsmålet som ble stilt og svaret rådmannen ga.

Spørsmål til spørretimen 16.02.12 fra Sør-Aurdal Høyre v/Olav Kristian Huseby:

Utlysing av nye stillinger og andre kunngjøringer.
Hvilke regler, rutiner og praksiser følges ved utlysning av stillinger i Sør-Aurdal kommune (utforming, kontaktpersoner, ansvarsområde)?
Hvilke poster på budsjettet belastes ved annonsering?
Hvor store er disse postene samlet?
Hvilke annonseorgan er best skikket til utlysning av stillinger (forskjellige kategorier, teknisk, helsevesenet, skole)?

Svar:

Hvilke regler, rutiner og praksiser følges ved utlysning av stillinger i Sør-Aurdal Kommune (utforming, kontaktpersoner, ansvarsområde)?

Sør-Aurdal kommunes ansettelsesreglement - §§ 3.1, 3.2. og 5 - ligger til grunn for kunngjøring av ledige stillinger, jfr nedenfor.

§ 3 KUNNGJØRING
3.1. Forslag til kunngjøring utarbeides av tjenesteleder og godkjennes av rådmannen. Det tilstrebes lik praksis for utlysning av flest mulig stillinger i kommunen.
3.2. Ledige stillinger kunngjøres offentlig. Dette gjøres ved annonsering i dagspressen, og i spesielle tilfeller i fagtidsskrifter / aktuelle nettsider, i tillegg til på kommunens egen hjemmeside.

§ 5 KUNNGJØRINGENS INNHOLD
5.1. Kunngjøringen skal opplyse om arbeidsoppgaver / ansvarsforhold og kvalifikasjonskrav. I kunngjøringen inntas: ”Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler".

Respektive tjenesteleder som skal lyse ut stilling innen sitt tjenesteområde, utarbeider stillingsbeskrivelse, samt kvalifikasjonskrav. Tjenesteleder, evt med tillegg av en mellomleder ved den aktuelle arbeidsplassen oppgis normalt som kontaktperson. Lønns- og personalavdelingen koordinerer stillingsutlysningene for om mulig å samle samtidige kunngjøringer fra flere tjenesteledere i samme annonse, og sørger for at obligatorisk informasjon, jfr. ansettelsesreglementet, kommer med i annonsen.

Hvilke poster på budsjettet belastes ved annonsering?

Annonseutgiftene føres på konto 1140 - annonser - på respektive tjenestes budsjett / regnskap


Hvor store er disse postene samlet?

Regnskapet for 2011 viser at det totalt i Sør-Aurdal kommune ble utgiftsført kr 187 924,- på konto 1140. Dette inkluderer imidlertid utgifter til ALL annonsering - ikke kun stillingsannonser. Utgifter til sistnevnte føres ikke på særskilt art eller konto.

Hvilke annonseorgan er best skikket til utlysning av stillinger (forskjellige kategorier, teknisk, helsevesenet, skole)?

For de største stillingskategoriene i kommunen - fagarbeidere og assistenter - har erfaring vist at det i all hovedsak rekrutteres lokalt / fra Valdres, og her nyttes derfor avisa Valdres og evt. Oppland Arbeiderblad med tillegg av egen hjemmeside. For stillingskategorier hvor det er rekrutteringsproblemer velger tjenesteleder i blant andre medier i tillegg, enten lokalaviser i nærliggende regioner, og / eller fagtidsskrifter / nettsteder for respektive yrkesgruppe.

Riksaviser har tidligere vært forsøkt i forbindelse med kunngjøring av spesielle stillinger / stillinger der det er store og kjente rekrutteringsproblemer, men pga liten eller ringen respons, og sett i forhold til kostnaden, blir disse svært sjelden nyttet lenger.