Sist oppdatert: 18.02.2012 07:34


Mange enstemmige vedtak

ARNE HEIMESTØL

 

Kommunestyrets møte sist torsdag varte i over sju timer. Mange store saker stod på dagsorden, og de folkevalgte viste at de i stor grad konkluderer med enstemmige vedtak.

 • Her er sakene med påførte vedtak.

 • Møteprotokollen kan du lese her.

Sykefravær
Flere talere ga rådmannen ros for åpenheten som var vist i den framlagte saken, men noen pekte på at personvernet også bør vektlegges i framtidig rapportering.

Etter forslag fra Rasmus Piltingsrud (H) vedtok kommunestyret følgende enstemmig:

Rapporten utdypes med mulige årsaker og tiltak som kommunen kan gjennomføre for å få ned sykefraværet ifbm strategikonf i juni.

Også dette forslaget fra Sør-Aurdal Høyre fikk enstemmig tilslutning:

Sør-Aurdal kommunes administrasjon skal sørge for at alle ledere med personalansvar har gode kunnskaper om regelverk, muligheter og plikter i samarbeidet mellom arbeidstaker,
arbeidsgiver, leger og NAV.

Fylkesvegnettet
Sak 006/12 hadde tittelen "Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014–2017 – kartlegging av behov.

Kommunestyret var enige om å prioritere utbedringer FV220 Bagn–Reinli. På andreplass i lista kommer FV243 Nes i Ådal-Hedalen kyrkje (deler av strekningen ligger i Buskerud).

Langs fylkesvegnettet prioriterte kommunestyret følgende gang- og sykkelveger:

 1. Gang- og sykkelveg langs FV226 fra E16 til Begna industriområde.

 2. Gang- og sykkelveg eller fortau langs FV243 fra Hedalen skole til
  Bautahaugen

Kommunestyret fastslo også at det er stort behov for nytt vegdekke på flere av fylkesvegene i Sør-Aurdal, og at dersom større utbedring av FV 243 trekker ut i tid, så må det legges nytt dekke på hele strekningen.

Sør-Aurdal Ap fikk hele kommunestyret med på denne merknaden:

Vi ber administrasjonen se på mulighetene til å få med Vegvesenet/ fylkeskommunen på opprustning av ” Jevnlismyra” på vegen Begnadalen - Hedalen da vegen er i elendig
forfatning.

Innspill til Nasjonal transportplan 2014-2023
Også her var det enstemmig vedtak på samtlige punkter:

 1. Sør-Aurdal kommunestyre forutsetter at det kommer på plass en ordning som kan aksepteres for de som blir sterkest berørt av bomplassering på E16 på strekningen
  Fønhus bru-Bagn.

 2. Når det gjelder videre utbygging av E16 gjennom Valdres, så er Bagn-Bjørgo nå samlet sett den strekningen som det er viktigst å få utbedret. Sør-Aurdal kommunestyre imøteser at en slik prioritering kommer tydelig fram i innspillet fra Valdres Natur- og Kulturpark.

 3. Finansieringen av E16 Bagn-Bjørgo må i større grad enn i eksisterende NTP finansieres med statlige midler.

 4. Langs gjennomfartsveg E16 gjennom Sør-Aurdal bor det mange barn, ungdom og eldre. Det er derfor viktig at det bevilges midler til gang- og sykkelveg og andre tiltak for å legge til rette for myke trafikanter langs hele strekningen gjennom Sør-Aurdal.”

 5. Det er viktig å sikre sammenhengende gang- og sykkeladkomst på østsida av Begna
  fra Bagn til Begna Bruk. Vegvesenet anmodes om å bli med i et spleiselag for å tilrettelegge den gjenstående strekningen sørover fra Leite bru.

Valdres Lokalmedisinske senter
I denne saken ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig bifalt.

 1. Valdres Lokalmedisinske senter (VLMS) etableres som et interkommunalt eierselskap (IKS). Selskapet eies av kommunene Vang, Vestre-Slidre, ØystreSlidre, Nord-Aurdal, Etnedal og Sør-Aurdal. Kommunestyret godkjenner framlagt forslag til selskapsavtale for VLMS-E IKS.

 2.  Representantskapet består av 7 representanter. 2 velges av kommunestyret i Nord-Aurdal, 1 velges av hvert av kommunestyrene i de 5 andre deltakerkommunene.

 3. Bygget er planlagt ferdigstilt og tatt i bruk i 2015. Byggestart i 2012.

 4. Styreleder ivaretar den daglige driften av selskapet inntil daglig leder er tilsatt.

 5. Eierselskapet skal ha en egenkapital på kr. 20 mill. som fordeler seg slik på eierkommunene:
  Nord-Aurdal kr. 10.000.000
  Vang kr. 1.492.538
  Vestre Slidre kr 1.940.298
  Øystre Slidre kr. 2.537.313
  Sør-Aurdal kr. 2.537.313
  Etnedal kr. 1.492.538

Min. 10 % av egenkapitalen innbetales ved stiftelse av selskapet, det resterende ved oppstart av detaljplanlegging av bygget.
Sør-Aurdal kommunes andel av egenkapitalen innarbeides i senere budsjettendring.

Felles legevakt i Valdres

Sør-Aurdal kommunestyre vedtok følgjande einstemmig:

 1. Å etablere felles legevakt i Valdres mellom klokka 15.00 og 08.00 neste morgon alle kvardagar og vidare frå kl 15 før alle helg- og helligdagar til kl 08.00 neste ordinære
  virkedag.

 2. Legevaktsamarbeidet organiserast etter § 27 i kommunelova.

 3. Samarbeidsavtale om felles legevakt mellom kommunane og retningsliner for vikarinnleige via vaktsentralen godkjennast.

 4. Ordninga skal iverksettast 01.01.2013 og evaluerast med melding til kommunestyra innan 1 år.

 5. Utgiftene skal fordelast etter folketalet i kommunane pr 01.01. i budsjettåret.

 6. Når felles legevakt eventuelt flyttast inn i nytt VLMS, skal utgiftene fordelast etter vedteken kostnadsmodell for funksjonane i det bygget.

 7. Valdres kommunene vurderer sammen å styrke den akuttmedisinske delen av legevaktsordningen ute i felt, med bemannet legebil på kveld 15-22. Som bemannes
  med legevaktsjåfør og lege.

Ber administrasjonen i Sør-Aurdal kommune å undersøke samarbeid om legevakt med Ringerike. Dette for å styrke ytre del Begnadalen / Hedalen.
Merknader:
Dagens situasjon i forhold til universell utforming i legevaktslokalene er ikke tilfredsstillende.
Vedr. felles legevakt nevner utgreiinga at tilbudet til ytre del av kommunen, dvs. søndre del av Begnadalen og Hedalen, kan bli svekket. Kommunen bes om å treffe nødvendige tiltak for
å motvirke en slik utvikling.