Sist oppdatert: 20.06.2012 07:06

Siste møte før ferien i formannskap og kommunestyre

ARNE HEIMESTØL
 

Både formannskapet og kommunestyret skal ha møte torsdag 21.6. Formannskapet starter klokka 09.00, og 12.00 er det kommunestyret sin tur.

Formannskapet skal behandle saken Nordby parkeringsplass for andre gang. Oppnås det flertall for rådmannens forslag til vedtak, gis det klarsignal til oppstart av ny parkeringsplass ved Joker.

  • Øvrige saker kan du lese her.

Kommunestyret
Rådmannen foreslår at det skal oppnevnes en arbeidsgruppe som skal skal se nærmere på målsettinger og prioriteringer for bibliotektjenestene i kommunen. Les saken her.

Årsmelding og regnskap for Vassfarfondet skal behandles.

Desisjon av årsregnskapet for Sør-Aurdal kommune er en viktig sak. Kommunerevisjonen uttaler at kommunens årsregnskap i det alt vesentlige gir et riktig bilde av kommunens virksomhet for 2011, men har kommentarer til refusjon av sykepenger og bundne fond.

Overskuddet for 2011 ble på vel 7,7 millioner kroner. Formannskapet sluttet seg til rådmannens forslag om å sette av 6 587 655 til disposisjonsfondet, 450 0000 til hjemmetjenestens budsjett for opprettelse av bemannet bofellesskap ved Hedalsheimen, 629 471 til korrigering av sykelønnsrefusjon og 35 507 til Leirskogen barnehage. Nå er det altså kommunestyret sin tur til å avgjøre hvordan overskuddet skal disponeres.

Rådmannen foreslår noen endringer i adresseringsprosjektet, og noen av disse berører Hedalen. Les saken her.

På dialogseminaret sist torsdag fikk kommunestyret orientering om igangsatt arbeid med etikkreglement. Dette foreslås fulgt opp gjennom en arbeidsgruppe som skal lage forslag til etikkreglement.

  • Her finner du oversikt over samtlige saker kommunestyret skal behandle.