Sist oppdatert: 25.06.2012 09:52

Vil nedklassifisere fylkesveger

ARNE HEIMESTØL
  Kåre Helland engasjerer seg i vegsaker både på kommunenivå, regionalt i Valdres og på fylkesnivå. I siste fylkesting fikk han enstemmig tilslutning til at fylkesveger ikke skal nedklassifiseres uten at dette er politisk behandlet.

Det offentlige vegnettet var fram til 1.1.2010 treredelt og bestod av riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Riksvegnettet var igjen inndelt i stamveger og øvrige riksveger.

Forvaltningsreformen innebar en ny klassifisering av vegnettet. Da den trådte i kraft i 2010, ble de riksvegene som ble overført til fylkeskommunene, benevnt som fylkesveger, altså samme type veg som fylkene hadde fra før.  Stamvegnettet og den delen av øvrig riksvegnett som staten skulle ha ansvaret for, fikk navnet riksveger.

Fylket vårt har med andre ord fått flere kilometer veg som skal vedlikeholdes. Totalt er det 3 000 km med fylkesveger i Oppland.

Overføringen stiller store krav til fylkeskommunenes forvaltning og oppfølging av sitt nye ansvarsområde, skrev samferdselsdepartementet i Nasjonal transportplan 2010–2019.

Helland forteller at administrasjonen i fylket ønsker å nedklassifisere flere fylkesvegstrekninger. Dette kunne bety at kommunene fikk mer ansvar.

Saken som ble behandlet i fylkestinget, gikk på funksjonsbeskrivelse av ulike typer fylkesveger, men én setning i saken la Helland spesielt merke til. Det ble varslet at noen vegstrekninger kunne bli nedklassifisert til kommunale veger.

– Jeg mener det er god regional utvikling å ha veg der folk bor, sier Helland, som fikk fylkestingets enstemmige tilslutning til at ingen fylkesveger skal nedklassifiseres til kommunale veger uten at dette er politisk behandlet.

Fylkes- og kommunale veger i Sør-Aurdal
Det er en kjent sak at Sør-Aurdal kommune har hatt små midler til å vedlikeholde sine kommunale veger. I forrige ko9munestyreperiode gikk utviklingskomiteen gjennom denne utfordringen, og vegene ble delt inn i kategorier. Noen ble nedklassifisert til private veger.

I kommunen vår har vi en rekke fylkesveger. Det gjelder blant annet vegen til Reinli, vegen over Leirskogen, Austsidevegen og vegen til Hedalen fra Begnadalen, vegen fra Buskerud grense til der Nesbyen - Hedalen veglag tar over og Vestsidevegen.