Sist oppdatert: 04.06.2012 19:42

Hedalen stavkirke 850 år i 2013

ELLING FEKJÆR
I en tid hvor stat og kirke skiller lag, er det viktig at vi som lokalsamfunn støtter opp om vår egen kirke. Denne kommentaren er derfor viet kirkejubileet og planene vi har. Vitenskapelige målinger viser at stavkirken vår er hele 850 år i 2013. Hedalen stavkirke er dermed det eldste kirkebygget i Valdres. I Valdres har vi igjen hele seks stavkirker – mer enn noe annet dalføre i Norge. Valdres er derfor stavkirkedalen fremfor noe dalføre.

Hedalen kirke var en såkalt lovekirke. Folk i vid omkrets ga derfor gaver til kirkerommet og oppsøkte kirken. Hedalen stavkirke har derfor hatt en spesiell kraft og tiltrekning blant folk i vid omkrets. Den ligger ved den gamle kongsvegen mellom Branes (Drammen) og Bergen. Hedalen stavkirke ble derfor ikke bare mye besøkt, men kirken fikk innpulser og gaver laget av materialer eller gaver med påvirkning fra fjerne himmelstrøk. Mye av det enestående inventaret i vår kirke viser dette den dag i dag.

Menighetsrådet i Hedalen har satt ned en jubileumskomité. Vi har hatt en rekke møter, arrangert folkemøte og bedt om innspill til hvordan det store jubileum bør arrangeres. Mange innspill er kommet. Takk skal dere ha! Det er ennå ikke for seint å komme med nye forslag til elementer i markeringa. Sogneprest og prost er sentrale i utarbeidelsen av det store jubileet. Kommune og region er tatt med på råd.

Hedalen stavkirke er først og fremt sognekirke for Hedalen sogn. Derfor  vil lokale krefter som kor, korps, lag og foreninger være engasjerte gjennom jubileumsåret. Skolen og barnehagen er forespurt om å vie kirken en spesiell plass i 2013. Fram til 1850-tallet var kirken også sognekirke for Nedre Hedalen (Begnadalen) og også for folket som bodde i Vassfaret. Dette vil vi forsøke å få fram gjennom jubileumsåret. Da hedalskirken har hatt en sentral plass i folks liv i stor omkrets utover de sørligste bygder i Valdres, mener jubileumskomiteen dette bør gjenspeile seg gjennom jubileumsåret.

Jubileumskomiteen planlegger om lag ett arrangement hver måned gjennom jubileumsåret. Det vil bli holdt messer etter gammel og nåtidens liturgi og det vil bli katolsk messe.

Foreløpige temakvelder og ofte med kulturinnslag vil være

- hvorfor ble kirken bygget nettopp her
- selve kirkebygget
- inventaret
- kirken og den store emigrasjonen til Amerika
- bjørnen og kirken
- lokale gravferdsskikker gjennom tidene

Det blir billedutstilling om Hedalskirken gjennom tidene
En historisk vandring og et spell som skildrer livet ved en hedalsmesse i gamle dager er under planlegging, og det blir konserter.

Høgdepunktet i jubileumsåret vil være festgudstjenesten 23. juni 2013. Her vil selvsagt biskopen være tilstede og kongehuset er invitert.

En bok om Hedalen stavkirke er under skriving.

NRK viser stor interesse for jubileet, og en vil anta pressen for øvrig vil vie denne store begivenhet interesse. Jubileet vil dermed bidra til å markedsføre Hedalen, Sør-Aurdal og Valdres på en spesiell måte.

Skal vi fortsette utviklingen med å ha en inkluderende kirke på alle plan, er det viktig at folket slutter opp om kirken og tar aktiv del i jubileumsåret. Skille mellom stat og kirke får derfor ingen betydning for vårt arbeid. Jeg henviser her til biskopens brev til alle menigheter opplest under konfirmasjonsgudstjenesten 3. juni.