Sist oppdatert: 27.04.2012 09:55

Kurert kommuneøkonomi?

ARNE HEIMESTØL
  Sør-Aurdal kommune har vært gjennom en hestekur for å rette opp en økonomi som var i ulage. Er vi kommet så langt at det er tid for å friskmelde økonomien?

Når kommunestyret får årsregnskapet for 2011, kan de glede seg over et overskudd på vel 7 millioner kroner.

– Vi har oppnådd mye, sier rådmann Erland Odden. Det er igjen balanse mellom inntekter og utgifter. Det er likevel langt igjen før kommunen har nødvendig handlefrihet.

Rådmannen viser blant annet til at disposisjonsfondet bare har 2,5 millioner kroner. Der bør det være mellom 22 og 30 millioner.

– Vi har også for små midler til vedlikehold. Både bygninger og veier forfaller. Når det gjelder penger til kompetansehevingstiltak for ansatte, er vi bare halvveis. Her bør det årlig settes av 3 % av lønnsbudsjettet.

Rådmannen medgir også at noen tjenesteområder kan ha for stramme rammer, og at dette vil tære på de ansatte.


Erland Odden

På plussiden kan kommunen notere at gjeldsandelen sett i forhold til driftsinntektene er redusert (i kroner har gjelden økt), og at den nå utgjør ca. 50 % av driftsinntektene.  – Den bør ikke være høyere enn 70 % av dette målet, sier Odden og viser til at Sør-Aurdal er den kommunen i Valdres som kommer dårligst ut når det gjelder kraftinntekter. Slike inntekter er en motpost til renteutgifter.

I økonomiplanen for 2012–2015 legges det opp til at netto
driftsresultat vil utgjøre mellom 1,5 og 4,5 % av driftsinntektene. Med
underskuddsbelastningen fra 2007 og 2008 er dette akseptabelt, men over tid må kommunen forsøke å heve resultatet til mellom 3 og 5 %, leser vi på side 7 i nevnte plan.

Av økonomiplanen går det fram at lånegjelden vil øke noe i 2012 og 2013, men den kan deretter bli noe redusert. – Det er helt nødvendig, skriver rådmannen.

I økonomiplanperioden er det ikke lagt opp til å endre eiendomsskatten.
  • Her er budsjett og økonomiplan for 2012–2015

Ikke i mål
– Det er igjen en del før vi kan si at kommunens økonomi er friskmeldt, sier varaordfører Svein Bakke (Ap). – Det er viktig at vi bygger opp igjen fondene våre slik at økonomien tåler svingninger.


Svein Bakke