Sist oppdatert: 09.03.2012 06:51

Informasjonsmøte om kommunedelplanen for Teinevassåsen/Søbekkseter

AUD BERIT ANMARKRUD
 

Sør-Aurdal kommune v/planavdelingen ønsker å invitere grunneiere og andre interesserte til åpent informasjonsmøte om kommunedelplanen for Teinevassåsen / Søbekkseter på Hedalen barne- og ungdomsskole, mandag 19.mars kl. 18.30. 

 

Bakgrunn og hensikten med møtet:

I vedtaket til kommuneplanens arealdel for Sør-Aurdal kommune, vedtatt 16.09.2010, heter det at kommunedelplanen for Teinevassåsen / Søbekkseter, vedtatt 20.05.1999, skal videreføres og revideres. Hovedformålet er å fastsette rammene for fremtidig arealbruk i området.

 

I praksis vil dette si at Teinevassåsen / Søbekkseter er et prioritert område i Sør-Aurdal hvor det fortsatt skal kunne foregå hytte- og turistutbygging. Før utbyggingen kan skje skal det utarbeides en ny kommunedelplan for området. I dette arbeidet skal blant annet plante- og dyreliv, infrastruktur, inngrepsfrie naturområder, landskap, landbruk, vassdrag og friluftsliv registreres. Like viktig er det også for kommunen etter hvert å få en dialog med grunneierne i området, blant annet for å forstå hva de ønsker å benytte sine eiendommer og områder til.

 

Frem til nå har kommunen laget et planprogram for revisjonen av kommunedelplanen Teinevassåsen / Søbekkseter. Et planprogram er en ”plan for planen”, og sier noe om hvordan kommunedelplanen skal utarbeides. Dette fungerer som et slags oppslagsverk for hva som skal kartlegges i planleggingen, og hvordan kommunen skal gå frem for å gjennomføre dette. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i møte 15.12.2011. Denne kan hentes og leses her.

 

Kommunen er tidlig i prosessen med kommunedelplanarbeidet, men det er viktig at grunneiere og andre interesserte blir informert om arbeidet så tidlig i prosessen som mulig. På informasjonsmøtet på Hedalen barne- og ungdomsskole, mandag 19.mars, vil kommunen orientere om hvilke hensyn som skal tas i forhold til temautredninger, lover og forskrifter, samt om prosessen og veien videre med planarbeidet.

 

Etter møtet vil det bli utdelt skjemaer hvor grunneiere blant annet kan gi opplysninger om hva de ønsker å benytte sine eiendommer til. Skjemaet, sammen med presentasjon fra informasjonsmøtet, vil også bli lagt ut på Sør-Aurdal kommunes hjemmeside etter møtet, med svarfrist til kommunen 10.04.2012.

 

Utarbeidelse av planen blir gjennomført av Sør-Aurdal kommune v/planavdelingen, hvor plan- og miljøkonsulent Aud Berit Anmarkrud er ansvarlig. For mer informasjon om planen og planarbeidet kan Anmarkrud kontaktes på telefonnr. 61 34 85 38, e-post: aud.berit.anmarkrud@sor-aurdal.kommune.no.