Sist oppdatert: 21.11.2012 18:06

Tiltak og utfordringer i Hedalen

ARNE HEIMESTØL
  Vi har samlet noen ytringer fra budsjett og økonomiplanen for 2013–2016 som direkte berører Hedalen.

Hedalen barne- og ungdomsskole

 • Naturfagavdelingen og gymavdelingen må rustes opp. Det er fremdeles behov for lydisolering av rom.

 • HEBU mangler IKT-utstyr: Det er for få bærbare PC-er ved skolen, og vi har derfor valgt å legge inn ressurser til en utvidelse av maskinparken med 10 PC-er.

 • SFO: fra høsten 2012 fikk foreldrene i Hedalen tilbud om SFO. Det er kun 3 elever som deltar på denne ordningen, og vi har ikke funnet budsjettdekning for å kunne videreføre dette tilbudet fra høsten 2013. Det er lagt inn i budsjettforslaget 2013 at tilbudet videreføres ut skoleåret 2012/2013 slik at det skal være forutsigbart for de foreldrene som pr. i dag benytter seg av tilbudet.

 • Grupperom, AV-rom/møterom: se kommentarer til investeringsbudsjettet.

 • Rådgiver: Det vil oppstå et behov for utdanning av rådgiver. For budsjettet 2013 har vi ikke ressurser innenfor ansvaret skole til å kunne sende en lærer på rådgiverutdanning via kompetanse for kvalitet.

Trafikksikkerhetsplan
Prosjektet går ut på å fullføre Trafikkerhetsplan for Sør-Aurdal. Det som gjenstår er tiltak ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Det ble for noen år siden bevilget et samlet beløp til gjennomføring av tiltak ved skolene i kommunen, restmidler fra denne bevilgningen inngår i finansieringen. Tiltaket har en total kostnadsramme på 3,4 mill kr. Det vil bli søkt
fylkeskommunen om trafikksikkerhetsmidler.

Opprusting Hedalen b/u-skole
En del av tiltaket går ut på å innrede grupperom/spesialpedagogiske rom for å imøtekomme nødvendige behov knyttet til endret behov i undervisningen. Den andre delen av tiltaket er videreføring av prosjektet som er initiert av Hedalen skoles venner. Her er det nedlagt en betydelig dugnadsinnsats og samlet inn penger fra enkeltpersoner,
næringsliv, lag og organisasjoner. Kjøkkenet ved Hedalen barne- og ungdomsskole oppfylte ikke tidens krav til et skole- og grendehuskjøkken og oppgraderes. I 2013 skal det arbeidet som er påbegynt videreføres. Den samlede kostnaden for denne delen av tiltaket er beregnet til kr
400 000, der omtrent halvparten dekkes av Hedalen skoles venner.

Hedalsheimen - ombygging
Det har kommet innspill om behov for oppgradering og ombygging på Hedalsheimen. Dette gjelder mulig ombygging der noen leiligheter blir større (3 leiligheter bygges om til 2). Det er også behov for å gjøre badene mer funksjonelle. Dette krever nøyere vurdering og konkretisering, noe som vil bli sett på i løpet av 2013 for eventuell innarbeiding i investeringsbudsjettet for 2014

Felles for skolene

 • IKT: Det har i perioder vært knyttet problemer til nettverkene ved skolen. IKT-Valdres og tjenesteleder skole har vært rundt på skolene for å kartlegge noe rundt IKT-bruken.
  Vi har blant annet sett at det trådløse elevnettet ikke er stabilt nok. Dette kan være bakgrunnen for at påloggingstiden er for lang og at elevene ”faller ut” fra elevserver. I tillegg ønsker vi at de ansattes kunnskap om IKT økes. Vi skal arbeide for, i samarbeid med IKT-Valdres, å få til en kompetanseheving på dette området. Kommunen har et ansvar i forhold til kursing i bruken av It`s learning, og de ansatte har et ansvar i det å holde seg faglig oppdatert. Vi ser her for oss en intern kursing.

 • Det er en utfordring for samtlige skoler i kommunen å få knyttet til seg kvalifiserte vikarer. I tillegg har vi vært nødt til å ansette lærere uten godkjent utdanning i midlertidige stillinger/vikariat, da det ikke har vært nok kvalifiserte søkere til utlyste stillinger. Det har ikke vært mulig å prioritere 2 stillinger til vikarpool. I budsjettet for
  2013 har vi valgt å legge inn 40% ved Begnadalen skole og 40% ved HEBU. Bagn skule og SAUS må prioriteres over budsjettet for 2014.

Vassfaret leirskole

 • Vassfaret leirskole får meget gode tilbakemeldinger, men opplever til tross for dette at kommuner ikke fornye avtalene sine med leirskolen. Strammere kommuneøkonomi medfører at noen kommuner har valgt å redusere leirskoletilbudet til sine 7. klassinger.
  For 2013 er det tre uker der vi ikke har elever på Vassfaret leirskole, og det er i tillegg fare for ytterligere tre uker. Eier av leirskolen arbeider aktivt ut mot kommunene for å inngå nye avtaler. Lærerne ved leirskolen er fast ansatt i Sør- Aurdal kommune, og
  tjensteleder skole arbeider derfor for å finne alternative arbeidsoppgaver i de ukene der det ikke er elever på leirskolen. Vi har dyktige lærere, og det ser ut som om vi kommer til
  å få til gode løsninger. Spørsmålet er hvordan vi skal drifte skolen i framtida dersom det viser seg at flere kommuner ikke prioriterer å fornye avtalene om leirskoleopphold.

Noen utfordringer nevnt under ulike tjenesteområder

 • Økende antall personer med demens er en utfordring. De fleste som får innvilget langtidsopphold har en demensdiagnose. Etablering av bemannet bofellesskap på Hedalsheimen, vil kunne bidra til å gi rett omsorgsnivå.

 • Fekjærtunet overføres fra Helse- og familie til Miljøarbeidertjenesten 1.januar 2013, stor utfordring i fht avtaler, gi brukerne et godt tjenestetilbud og samkjøre personalet med Hellerud.

 • Vikarpool i Hedalen. Blir jobbet med vikarpool for Miljøarbeidertjenesten, hjemmetjenesten og i Fekjærtunet

 • Skolehelsetjenesten på Bagn, SAUS og Hedalen har behov for bedre romforhold for å utføre sine tjenester på en tilfredsstillende måte.

 • Legevakten blir regionalisert fra 1.1 2013 og vil da bli driftet av Nord-Aurdal kommune. Utgiftene vil øke noe på grunn av høyere driftskostnader ved felles legevakt. Lokal legevakten som Sør-Aurdal og Etnedal kommune har drevet, vil bli avluttet ved nyttår.

 • Kommunen har over flere år hatt en stram økonomi og dette har gitt kommunens bygg et betydelig etterslep på vedlikeholdet. I budsjett 2012 var det avsatt ca. 1,7 mill til vedlikehold for alle kommunale bygg (ca. 26 000 m²). Tilsvarende er det avsatt 1,5 mill i
  budsjett 2013, dvs en reduksjon på 200 000. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2013 - 2016 Side 44

  SØR-AURDAL KOMMUNE -en frisk kommune i Valdres
  Rapport fra Kommunenes sentralforbund, utført av Multiconsult i 2008 estimerer et normtall for verdibevarende vedlikehold på 170 kr/m². I budsjettet 2012 er det avsatt i snitt ca 55 kr/m² til vedlikehold. I budsjett 2013 er tilsvarende sum ca. 51 kr/m². Men for å nå den anbefalte summen, som er fra 2008, mangler vi 119 kr/m². Dette vil totalt tilsvare 3,1 mill, og da ser en bort ifra
  vedlikeholdsetterslepet (behovet for oppgradering).